Home  |  Parti   |  Parti

Parti

AKEL Merkez Komitesi 20. Kongre tezleri’nden:

Örgütsel Durum

Partinin örgütsel durumu partinin işleyiş ve verimlilik derecesine; yetenekliliğine ve kararlarının hayata geçirilmesi derecesine bakılarak değerlendirilir.

Kısaca ele aldığımız dönemde, partinin gönüllü ve profesyonel mekanizması, partinin 19. Kongresinin, yönlendirici organlarının ve siyasal gelişmelerin ortaya koyduğu bir dizi görevi başarı ile yerine getirmeye çağrıldı.

Çok yönlü başarılar kaydedildi. Gözlemlenen tüm zorluklara ve sorunlara rağmen; parti mekanizması ısrarlı ve sıkı bir şekilde çalıştı; milletvekilliği seçimlerinde, yerel yönetimler ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde üzerine düşen görevleri başarılı bir biçimde yerine getirdi.

Yıllık örgütsel planın hedefleri, parti ve halk hareketinin üyelerinin etkinliği ile ilgili olarak ana ve yardımcı büroların faaliyetlerinde olumlu adımlar kaydedildi.

Ancak bazı ciddi zaaflar ve eksiklikler de yaşandı. “Seçimlerde ve partinin diğer etkinliklerinde gönüllü çalışmalara katkılardaki azalmayla da görülen örgütsel durumumuzdaki boşlukların daha da hissedilir olduğu” 9 Eylül 2004 tarihinde gerçekleştirilen M.K Genel Kurul ve M.Y.K. toplantılarında da saptandı.

Genel Kurulun aynı toplantısında rehavet, uyuşma yaşandığı, programlama eksikliğinin yanı sıra ev-ev dolaşarak bilgilendirme faaliyetlerinde yeterli hareketliliğin sağlanamadığı, “gönüllü ve profesyonel mekanizmamızın faaliyete geçmekte geciktiği” saptandı. Öznel unsur rolünü oynayamadı.

KKP-AKEL’in 80 yıllık tarihi sürecinin ortaya koyduğu örgütsel mekanizmamızın yükümlülükleri, günümüzün gereksinimleri, partimizin Değişim hükümetine katılımıyla artan görevler, bazı “sürekli” ve “yeni” sorunlarla olguları ve bunlara karşı koyma konusunu “masa üzerine koymakta”dır.

Gevşeme, yorulma, gönüllü katkılarda azalma olgularının ortaya çıkmasını nesnel ve diyalektik bir şekilde yorumlayan 19. Kongre “AKEL’in niteliğinin bu tür olgularla uzlaşmaya izin vermediğini” ve partinin bunlara karşı “mücadele ederek örgütlülüğünü güçlendirmenin yollarını bulması gerektiğini” vurguladı.

Geçen zaman süresinde bu tür sorun ve olgulara karşı koyma çabaları ortaya konuldu, ancak önemli başarılar kaydedilemedi. Hatta bazı olguların, maalesef daha da arttığı gözlemlenmektedir.

Tüm bunların daha da derinlemesine incelenmesi ve durumun iyileştirilmesi için gerekli önlem ve faaliyetlerin yaşama geçirilmesi gereksinimi varlığını sürdürmektedir.

Çeşitli nedenlerden dolayı, kamu makamlarını tercih eğilimi giderek güçlenmekte ve genişlemektedir ve bu, çoğu kez parti mekanizmasının güçlenmesi aleyhine sonuçlara yol açmaktadır.

Özellikle de tabanda gerçekleştirilen örgütsel faaliyet zordur, çetindir, çoğu zaman strese neden olur. Bu alanda faaliyet gösterenlerin, çalışmalarının takdir edildiğini hissetmeleri gerekir. Gönüllü ve profesyonel mekanizma, partinin ruhu olarak, ertelenmeksizin güçlendirilmelidir. Bu konu önemlidir ve yeni üyeler, onların doğru uyumu, bütün düzeylerdeki üye ve kadroların siyasi ve ideolojik seviyelerinin güçlendirilmesi gibi partinin diğer faaliyetleriyle aynı zamanda öne çıkarılması gerekir.

Partinin temeli, emekçi kitleler ve daha geniş olarak halkla bağlantısını sağlayan, parti kararlarının yaşama geçirilmesinin aracı olan, Parti Taban Örgütü’ne sadece yönlendirici organları tarafından değil, ister parti mekanizması içerisinde, ister kamu makamlarında görev yapan bütün düzeylerdeki parti kadroları tarafından daha fazla dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Olumsuz olgularla mücadele çabası, bu olguların yol açtıkları sorunların çözümü gereksinimi partinin işleyiş ve verimliliğinin aşamalı ve çok yönlü bir biçimde nitel olarak iyileştirilmesiyle birliktelik arz eder. Bu nedenle de, partimizin 21. Kongresi öncesinde olumlu ve önemli bir rol oynayabilecek olan Tüm Kıbrıs Örgüt Konferansı’nın iki kongre arasında gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır.

Partinin elinde bulunan çeşitli ölçüm ve yoklamaların değerlendirilmesi örgütsel durumumuzun daha da iyileştirilmesi için de yardımcı olabilecektir. Ayrıca partinin düşüncelerinde, somut önerilerinde ve hayati önemdeki konularda diğer parti içi faaliyetlerde de partiye yardımcı olması mümkündür.

Partinin varlığı, işleyişi ve çok yönlü bir biçimde sürekli olarak güçlenmesinin öncelikle önem verilmesi gereken konu olduğunu herkes net olarak kavramalıdır. Parti olduğu sürece mücadeleler sürecek, kazanımlar gerçekleşecek, kamu makamlarında hizmet sunma olanağı da var olacaktır. Bunları düşünerek, parti içerisindeki görevlerimizi doğru bir biçimde yerine getirmeye ve örgütsel olarak sürekli bir biçimde hazır durumda olmaya gerekli önemi vermeye devam etmeliyiz.

Kitlesel örgütlenmelerdeki faaliyetlerimiz

19. Kongre partinin çeşitli kitlesel örgütlenmelerdeki faaliyetlerini olumlu olarak değerlendirdi. Ancak halk örgütlerinin dışındaki faaliyetlerde “eksiklikler, zaaflar olduğunu ve bunların aşılması için yukarıdan aşağıya kadar programlama, yöntemli çalışma ve koordinasyon gerektiğini” saptadı.

Kitlesel örgütlenmeler çok sayıdadır, onların rolü çok yönlü ve önemlidir, günümüz Kıbrıs toplumunun yaşam ve eyleminin bütün alanlarını kucaklamaktadırlar. Partinin mesleki ve sendikal alanlardaki örgütlü yapılanmaları kayda değer başarılar elde ettiler. Ancak yine de faaliyetlerini daha da geliştirme olanakları mevcuttur. Ayrıca gereksinim ve olanakların genişlemesi nedeniyle yeni alanlarda örgütlenme gereksinimi de doğmaktadır.

Partinin kurumsal organlardaki temsilcilerinin olumlu katkılarının gözlemlenmesinin yanı sıra daha iyi fikir birliğine varma ve koordinasyon sağlama gereksinimi kendini hissettirmektedir.

Yerel, bölgesel ve tüm Kıbrıs düzeyinde genel veya özel kitlesel alanlarda parti ve halk hareketinin kadro ve üyelerinin, hatta dostlarının önemli katkıları gözlemlenmektedir.

Elbette bazı eksiklikler, zaaflar ve geri adımlar mevcuttur ve bunlarla ilgilenmeli, somut önlemler alarak bunları aşmalıyız. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı yer almadığımız alanlar da vardır. Bu alanların sayısı giderek azalmaktadır. Ama bu konudaki gelişme ritmi gerekli olanın ve AKEL’in başarabileceği düzeyin altındadır. Çeşitli kitlesel örgütlenmelerde parti üyelerimizin daha büyük ve daha örgütlü girişimler ortaya koymaları gerekmektedir.

Bu yönde, çeşitli kitlesel örgütlenmelerde yer alan yoldaşlarımızın ve dostlarımızın temas biçimlerinin ve koordinasyonlarının sağlanması gereklidir; çünkü maalesef sık sık koordinasyon eksiklikleri ve gerekli veriler hakkında yeterli bilgilerin olmaması olguları saptanmaktadır. Bu nedenle de, temas iki yönlü olmalı ve bu konuda çabalar sürdürülmelidir.

Partinin Birliği

Partinin birliği en büyük kazanımız ve sahip olduğumuz en güçlü silahtır. 19. Kongreden bugüne kadar geçen beş yılda partinin kolektif kararlarının ihlal edilmeleri olguları maalesef yoğunlaşmıştır. Bu tür olgularla seçimlerde ve özellikle de 2004 Nisan referandumunda karşılaştık. Kolektif kararların ihlal edilmesi ideolojik eğitim alanında bir boşluğu göstermektedir ve bunun aşılması gerekir. Önemli konularda kararlar almaya çağrıldığımız zor saatlerde, sınavdan geçtiğimiz anlarda, partinin birliğinin daha da gerekli olduğu sıralarda, üzerine düşenleri yerine getirmekte herkes başarılı olamadı. Kimileri şahsi bilinçlerini, partinin kolektif bilincinin üzerine koydu ve bu şekilde partinin politikasının ve mücadelesinin birlik ve sonuç vericiliğinde sorun yaratılmasına yol açtılar.

Bu tür olumsuz olguların bedelini ödedik. Eleştirimizi ve özeleştirimizi yaptık. Bu olgulara karşı koyma önlemleri aldık. Bu kötü tabloyu geride bırakarak, aramızda yoldaşlık, karşılıklı saygı ve dayanışmayı güçlendirdik. Her şeyden önce partimizin birliğini, partimiz karar ve ilkeleri etrafında yoğunlaşmayı güçlendirmeye karar verdik. Edindiğimiz acı tecrübe hepimizi daha bilge, daha sorumlu kılmalıdır. Ne kadar yoğun olursa olsun, şahsi görüşün kolektif görüşün üzerine konulmasının ne kadar zararlı olduğunu kavramış olmalıyız.

Çalışma, mücadele ve davranışlarımız alanlarındaki olumsuz olgulara karşı olduğu gibi, bu olumsuz olguya karşı mücadele etmeye devam etmeliyiz. Sadece bu şekilde partinin kararlarının öne çıkarılması, politikasının yaşama geçirilmesi, güçlüklere karşı koyup birlik içerisinde ilerlemesi sürekli kılınacaktır. Hepimizin partimizin örgütsel ilkelerine, komünist ahlakın faziletlerine sadakat göstermesi gereklidir.

Partimizin organları olumsuz olgular karşısında tolerans göstermemelidirler. Yoldaşça ikna ederek ve bunun yanı sıra gerektiğinde gerekli önlemleri alarak, tüzüğümüzde de belirtildiği ve kolektif organlarımızın yorumladığı gibi partinin birliği, politikası ve ilkeleri korunmalıdır.

İdeolojik faaliyetimiz

Parti üye ve kadrolarının ideolojik eğitimi temel görevlerimizden biri olmaya devam etmektedir.

Burjuva ideolojisinin kendisini sanki dar sınıfsal çıkarlardan öte sözde çağdaş bir düşünce yöntemi gibi göstermeye çalıştığı bir dönemde, partimizin üye ve kadrolarının ideolojik düzeylerini güçlendirmeleri partinin ideolojik-sınıfsal karakterinin, mücadeleci ve sonuç alıcı olma niteliğinin sürdürülmesi için gerekli önkoşuldur.

Burjuva ideolojisi, emperyalist “Yeni Dünya Düzeni” ve çok uluslu şirketlerin küreselleşmesi ideolojiden uzaklaşmayı, sağ ve sol arasında sınırların kaybolduğuna dair düşünceleri, apolitikleşmeyi, kozmopolitizmi, örgütlü mücadelenin değerini kavramayan anlayışları öne çıkarmaktadırlar. Bu durum rehavet, gönüllü katılımların azalması, ilgisizlik ve makam düşkünlüğü gibi olgulara yol açarak, partisel yaşantımızı da etkilemektedir. Bu tür olumsuz olgulara karşı başarı ile mücadele için temel bir unsur ideolojik çalışmaları yoğunlaştırmaktır.

Bizim Marksist-Leninist dünya görüşümüzün temel ilkeleri, sosyalizm anlayışımız, enternasyonalizm, dünya ilerici hareketi içerisindeki çağdaş düşünceler sürekli olarak ideolojik çalışmalarımızın merkezinde olmalıdır. Partimizin işleyişini belirleyen örgütsel ilkelerimiz de ideolojik faaliyetlerimizin merkezinde bulunmalıdır. Bu ilkelerin bir kenara itilmesi ya da ihlalinin, parti ve faaliyeti için ne kadar zararlı olabileceği pratikte kanıtlanmıştır. Aynı zamanda ideolojimizi mücadeleci bir şekilde savunmak, burjuva ideolojisinin açmazlarını, tezatlarını ve yanılgılarını ortaya koymak, neo-liberalizmin halk karşıtı niteliğini argümanlarla sergilemek, milliyetçiliğe ve şovenizme karşı, kültürün yozlaştırılmasına ve kozmopolitizme karşı mücadele etmek, Kıbrıs’ın özel koşullarında sadece ideolojik değil, siyasal öneme de sahiptir.

Dogmatizmden ve eskimiş anlayışlardan uzak olan ideolojimizin doğruluğu her gün yaşamın kendisi tarafından kanıtlanmaktadır. İdeolojimiz, politikamızın sağlam temelini teşkil etmektedir ve partimizin verdiği küçük ya da büyük önemde mücadelelerde yolu aydınlatan fener niteliğindedir.

Ortaya konulan tüm çabalara rağmen, ideolojik faaliyetlerimizi arzu ettiğimiz ve koşulların gerektirdiği düzeye çıkaramamış olduğumuz bir gerçekliktir. Teknolojinin sunduğu olanakları da değerlendirerek, örgütlü ve programlı bir zeminde ideolojik çalışmalarımızı yoğunlaştırma ve geliştirme gereksinimi var olmaya devam etmektedir. İdeolojik eğitim çalışmalarının programlanması ve yaşama geçirilmesine örgütsel mekanizmanın daha büyük oranda katkısı başarıya ulaşmak için gerekli önkoşuldur. Bunun yanı sıra özellikle uluslar arası sol alandaki çağdaş düşüncelerle ilgili olarak uluslar arası ilişkilerimizin daha iyi değerlendirilmesi de gerekmektedir.

İdeolojik cephede mücadele sadece kadro ve üyeleri değil, bütün toplumsal yelpazeyi ilgilendiren bir konudur. Dolayısıyla ideolojik alandaki faaliyetimiz daha dışa açık bir şekilde gerçekleştirmeli, mesajlarımızın daha geniş halk katmanlarına ulaşmasını hedeflemeliyiz.

KKP-AKEL’in 80. yıldönümünün ideolojik alanda da değerlendirilmesi gerekir. Partimizin yıllar boyu verdiği mücadeleler, büyük fedakarlıkları ve değerli katkıları her AKEL’cinin ve Kıbrıs’ta yaşayan her ilerici insanın edinmesi gereken ve zamanın yıpratamadığı önemdeki dersleri içermektedirler.

Partimizin 19. Kongresi, Merkez Komitesi’nin periyodik teorik siyasi yayın organı olan “Neos Dimokratis” (Yeni Demokrat) dergisinin son yıllarda özünde faal bir durumdan çıkmış olduğunu saptamıştı. Bu saptamanın ötesinde, bu durumun değişmesi için gerekli adımları atamamış olmamız üzüntü vericidir. Teorik ve siyasi yayın organımızın rolü, düzenli olarak yayınlanması ve içeriğinin geliştirilmesi konusu birincil önemdeki görevimiz olarak önümüzde durmaktadır ve bu konu yeni Merkez Komitesi’ni çok ciddi ve somut olarak ilgilendirmelidir.

İhtiyat

İhtiyat günlük parti çalışmamızın bir parçasıdır. Diğer parti çalışmalarımızın ne altında, ne de üstündedir. Parçasıdır. AKEL işçi sınıfının ve genel olarak emekçilerin, çalışanların partisidir. Ülke çapında büyük bir siyasal güçtür. Büyük bir siyasal parti olarak AKEL’in politikasını ve taktiklerini doğru bir şekilde oluşturması için çeşitli gelişmeler hakkında sürekli olarak bilgi sahibi olması gerekir. Diğer yandan kendisine ve kadrolarına karşı ortaya çıkabilecek olası faaliyetlerin önüne geçebilecek konumda da olması gerekir. Parti ve halk hareketi liderliğinin, etkinliklerinin, günlük çalışmaların yapıldığı bürolarının, üye ve kadrolarımızın ekonomik katkıları ve gönüllü çalışmalarıyla sahip olunan dernek binalarının korunması ihtiyatlı olmanın önemli bir parçasıdır. Partimiz ve kadrolarına karşı geçmişte çeşitli istikametlerden düşmanca faaliyetlerin olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Bu nedenle gözlerimiz açık, ihtiyatlı olmalıyız.

Aynı zamanda yarı işgal ve tehlike tehditleri altındaki bir ülkede faaliyet gösteren bir parti olarak, devletin güvenliğini ilgilendiren konularda da ihtiyatlı olmayı borç biliyoruz. 1974 öncesinde olduğu kadar, 1974 sonrasında da, bilgilendirme konularında AKEL tarafından devletin yetkili makamlarına verilen yardımın çok önemli olduğu kanıtlanmıştır.

Tüm bu nedenlerle ve Kıbrıs’ın içinden geçtiği kritik anları göz önüne alarak, tüm parti kadro ve üyelerinin, partimizin dostlarının görevi olan partisel ve siyasal ihtiyatın iki ayağıyla da -enformasyon ve muhafaza- yoğunlaştırılması ve geliştirilmesi gereklidir.

Meclis Gurubu

Değişim hükümetini oluşturan en büyük siyasal güç olarak partinin yeni rolünün, çeşitli alanlardaki çalışma ve faaliyetlerimizi önemli derecede farklılaştırdığı değerlendirmesi herkes tarafından kabul görmektedir. Bu çerçevede, Meclis Gurubu ve gurup üyelerinin meclis içi ve dışında ortaya koydukları çalışmalar büyük önem taşımaktadırlar ve bu çalışmaların hükümetin faaliyetlerine, ama ana olarak partimizin halk içerisindeki mevcudiyetine ve halka hizmetlerine yapabileceği olumlu katkı bilinmektedir.

Meclis Gurubu üyelerinin faaliyetlerinin içeriği özünde eşit önemdeki iki alana ayrılmaktadır: Meclis içindeki çalışmalar – Meclis dışındaki çalışmalar.

Meclis Gurubunun Meclis içerisindeki mevcudiyetinin partinin faaliyetini karakterize etmesi gereken bütün unsurlara sahip olduğu değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ciddiyet, sorumluluk, tezlerin argümanlarla ortaya konulması, diğer siyasal güçlere saygı ve kolektiflik partinin Meclis içerisindeki çalışmalarında da bir araya gelen unsurlardır. Elbette ki, Meclis gibi bir yerde de, bazı hata ve eksikliklerin olduğu da kabul edilmelidir. İyileştirme imkanlarının olduğu açıktır. Ancak, yekün olarak değerlendirdiğimizde sonuç olumludur.

Ele aldığımız dönem süresince, Meclis Gurubu üyeleri, başta emekçiler olmak üzere halkın refah ve yaşam düzeyi ile ilgili olarak eğitim, sağlık, kültür, sosyal devlet, iskan, göçmenlerin sorunları gibi pek çok alanda hukuki çerçevede yenilikler ve ilerleme sağlanmasında öncü oldular. Bunun yanı sıra, kamuda, ordu ve poliste, işe alma ve terfilerde gerçekten layık olanların, hak edenlerin önünü açan adil kriter ve prosedürlerin kurumsallaştırılması için önemli inisiyatifler üstlenildi.

Milletvekillerimizin Meclis Komisyonlarındaki, yurt dışına giden heyetlerdeki katılımları; onur ve sorumluluk duygularıyla yerine getirdiğimiz Meclis Başkanlığı’nın görev ve hizmetlerinin genel olarak geliştirilmesi yaratıcı ve çoğu kez belirleyici önemdeki adımlar oldu.

Parti olarak halkla temasımızı önceliklerimiz içerisinde çok yükseğe koymamız nedeniyle, Meclis Gurubu’nun Meclis dışı rolü özel öneme sahiptir.

Kentlerde ve köylerde, meslek guruplarının, ücretli çalışanların, memurların, serbest meslek sahiplerinin, çiftçilerin, kadınların, gençlerin, öğrencilerin, göçmenlerin mağdur durumda olanların ve nüfusun özel guruplarının karşılaştıkları yüzlerce sorunun özellikle ele alınarak çözülmesiyle bağlantılı olarak, AKEL-Sol-Yeni Güçler Meclis Gurubu’nun üyeleri bütün hizmet süreleri boyunca, Meclis dışı faaliyetleri de özlü ve çok yönlü bir biçimde geliştirdiler.

Kentlerle, köylerle, örgütlü toplumsal kesimlerle, ama birey olarak yurttaşla temas genel hatlarıyla tatmin edici düzeyde idi. Ancak insanların haklı olarak daha fazla teması bekledikleri durumlar da oldu. Daha da iyi sonuçlara ulaşma olanaklarının var olduğu bu alanda, milletvekillerinin partinin İlçe Komiteleri ve halk hareketinin kitlesel örgütleriyle iletişimi alanında gelişme sağlandığı açıktır.

Meclis çalışmalarının bilimsel olarak desteklenmesi yönünde partinin ortaya koyduğu çabaların sonuca ulaşması için, Meclis çalışma gurubunun azami ölçüde değerlendirilmesi gereklidir. Daha fazla gelişmesinin mümkün olduğu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, Meclis çalışma gurubunun faaliyetlerinin sonucu olumlu olarak değerlendirilmelidir.

Genel hatlarda, Meclis Gurubu diğer önemli çalışmalarının yanı sıra, partinin tezlerinin ortaya konulmasına da kayda değer katkılar sundu. Olanaklar ve perspektifler mevcuttur. Genel kanaat, ele aldığımız bu dönemde çok iş yapıldığı ve AKEL-Sol-Yeni Güçler Meclis Gurubu üyelerinin üzerlerine üzerine düşen görevleri olumlu bir şekilde yerine getirdiği yönündedir.

Ancak kamu yaşamının her alanında olduğu gibi, Meclis’teki mevcudiyetimizin yenilenmesi, Meclis Gurubu’nu daha eski üyelerine yeni partisel görevlerin verilmesiyle bağlantılı olarak yeni şahısların değerlendirilmesi partinin sürekli yenilenme ve çağdaşlaşma çabasına olumlu katkılar sunacaktır.

Meclis Başkanlığı’ndaki mevcudiyetimiz

AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri’nin Meclis Başkanı olması, partimizin ve uzun yıllar süren mücadelelerinin haklılığını göstermektedir. AKEL M.K. Genel Sekreteri’nin Meclis Başkanlığı’na seçilmesiyle bu kurumsal makama nitel olarak farklı bir boyut vermeye gayret ettik.

Başkanlık uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdi ve ortak anlayışları öne çıkardı. Yabancı parlamentolarla mükemmel ilişkiler geliştirdi. Ülkemiz için zor bir dönemde Kıbrıs’a hizmetlerini sunarak, Parlamenter diplomasiyi daha da geliştirdi. Meclis Başkanlığı’nın inisiyatifleriyle Meclis yurttaşla iletişimi istikrarlı hale getirdi. Kültür gibi çeşitli alanlarda çok yönlü etkinlikleri geliştirdi. Meclis’teki çalışma koşulları iyileştirildi. Bilimsel yardımcının kurumsallaşması gündeme getirildi. Yaşlılar Meclisi, Gençler Meclisi, çocuklar Meclisi gibi bir dizi yeni tanınmaya başlanan kurumlar desteklendi.

Anayasa temelinde çoğu kez Meclis Başkanı Cumhurbaşkanı’nın yerini doldurmaya çağrıldı. Geçtiğimiz dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin liderinin kim olduğundan bağımsız olarak, Meclis Başkanı kamu ruhuyla ve kurumlara tamamen saygıyla hareket etti.

Partimiz, hem Kıbrıs devletinin yüksek kurumlarında başarıyla yer alma yeteneğini gösterdi, hem de önemli çalışmalarıyla bu kurumları yükseltti.

Avrupa Parlamentosu’ndaki mevcudiyetimiz

AKEL, 2004 Haziran ayından itibaren iki milletvekili ile ve Sol Gurup ve Avrupa Parlamentosu Bürosu’nda çalışan kadroları ile,   Avrupa Parlamentosu’nda ve Avrupa Birleşik Sol – Kuzey Yeşil Sol Siyasal Gurubu’nda yer almaktadır.

AKEL için Avrupa Parlamentosu’nda yer almak Kıbrıs sorununun öne çıkarılması için mücadelenin, neo-liberal politikalara ve AB’nin demokrasi için bazı sınırlayıcı kararlarına karşı koymanın bir parçasıdır. Geniş emekçi kitlelerin lehine, halktan yana tezlerin öne çıkarılması mücadelesinin bir parçasıdır.

Ayrıca Avrupa Parlamentosu’ndaki katılımımız, Avrupa Parlamentosu’nun en ilerici gurubu olan, Avrupa Birleşik Solu ile güçlerimizi uyum içerisinde koordine etme aracıdır.

Avrupa Birliği’nin halkların Avrupası, sosyal adaletin, gerçek eşitliğin, demokratik işleyişin, katılım ve sosyalizmin Avrupası haline dönüştürmeye yönelik uzun vadeli hedefin her zaman gündemde olduğu bilinmektedir. Parlamento Gurubumuz, Avrupa Parlamentosu’nda yer almamızın yarattığı görevleri tam olarak yerine getirerek, kurumsallaştırılmış Parlamento Komisyonları’nda ve ve Avrupa Parlamentosu’nun delegasyonlarında aktif olarak yer almaktadır.

Bunların yanı sıra, AKEL, Avrupa Birleşik Sol – Kuzey Yeşil Solu’nun Belçika ve Avrupa’nın diğer ülkelerindeki bütün etkinliklerine katılmaktadır.

Partimiz, AB’nin büyük meseleleri hakkında ülkemizde bilgilendirme sağlama amacıyla, Lizbon Stratejisi ve çalışanlara etkileri, Terör ve AB’de siyasal haklar konularında toplantılar düzenledi. Eleştirel yaklaşımını, görüşünü ve tezlerini ortaya koyarak, bu konularla ilgili olarak Kıbrıs halkını bilgilendirmeye çalıştı.

Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak, Kıbrıs sorunun çözümü için ilkesel tezlerde, Kıbrıstürk toplumunun ekonomik olarak desteklenmesi tüzüğü ve “doğrudan” ticaret tüzüğü gibi Kıbrıs’la ilgili önemli gelişmelerde, Avrupa Birleşik Sol – Kuzey Yeşil Solu’nun istikrarlı ve doğru bir tutum içerisinde olması sağlandı. Aynı zamanda, Kıbrıs sorununa kalıcı ve işlerliği olacak bir çözüm bulunması için Kıbrıs halkının ve siyasi liderliğinin ortaya koyduğu gayretler karşısında Avrupa Parlamentosu’nun olumlu tutumunu göstermesi için çabalar sürdürülmektedir.

Avrupa Birleşik Sol – Kuzey Yeşil Solu Gurubu’nun altı ayda bir yapılan seminerinden Kıbrıs ve Orta Doğu Meselesi konulu seminerine geçen Haziran ayında Kıbrıs’ta AKEL tarafından sunulan misafirperverlik de, gurubun partimize duymaya devam ettiği saygıyı daha da güçlendirmiştir.

Hem Avrupa Parlamentosu, hem de Avrupa Birleşik Sol – Kuzey Yeşil Sol siyasi gurubu içerisinde faaliyetin bir yıllık tecrübelerini değerlendirerek; gücümüzün ve güçlüklerin bilincinde olarak, partimiz hem bu düzeydeki faaliyetlerini, hem de sonuç alıcılığını daha da geliştirme olanaklarına sahiptir.

“Haravgi”

“Haravgi” AKEL’in günlük ifade organı olarak her zaman partinin yol gösterici organlarının ve genel olarak partinin dikkat merkezinde bulunmaktadır. Bir yandan gazetenin içeriğinin ve görünümünün sürekli olarak iyileştirilmesi, diğer yandan da okunmasının istikrarlı bir şekilde artması daimi hedeftir. “Haravgi”nin okunması ve incelenmesi özellikle parti kadro ve üyeleri için aynı zamanda ideolojik-siyasal ve örgütsel bir konudur.

Gazetenin içeriği, kalitesi ve görünümü elbette ki okunmasını önemli derecede etkilemektedir. Ele aldığımız süre içerisinde gazete hem içeriğinde, hem de biçiminde ciddi ve özde değişiklikler yaptı ve yeni biçimi gazetenin yeni, modern bir çehre kazanmasına yardımcı oldu. Ancak gazetenin içerik ve görünümündeki iyileşmeye okunmasında artış refakat etmedi.

Daha geneldeki olumsuz gevşeme olgusu “Haravgi” konusunu da etkiledi. Bunun yanı sıra gazete dağıtımcılarının kaybıyla ortaya çıkan sorunlarla da karşı karşıya kalındı. Ayrıca medya araçlarının ve özellikle de çok sayıda haber-tartışma programlarıyla elektronik medya araçlarının çokluğu, tam bilgilendirme olduğu yönünde yanlış kanaatlerin doğmasına yol açıp, dolayısıyla “Haravgi”yi sistematik olarak satın alıp okumanın, incelemenin gerekli olmadığı yolunda yanlış bir anlayışın doğmasına neden olmaktadır. Ancak hiç bir medya aracı, parti üyeleri için, hatta partinin dostları için “Haravgi”nin okunup incelenmesinin yerine geçemez. Her AKEL’ci ve yurttaş, Kıbrıs toplumunu ilgilendiren bütün meseleler üzerine partinin tezleri ve bu tezlerin öne çıkarılması için verilen mücadeleler hakkında bilgileri tam ve doğru olarak sadece “Haravgi”den alabilir. Her AKEL’cinin, toplum içerisinde üzerine düşen rolü doğru olarak yerine getirebilmesi için günü gününe bu bilgiyi alması gerekir. Hatta parti üyelerinin yakın çevresinin de bu bilgilenmeye ulaşabilmesi gerekir, çünkü solun ve yakınımızda duran demokrat insanların geniş çevresi her AKEL’cinin yakın çevresinden başlamaktadır.

“Haravgi”yi her gün satın alıp okuma, inceleme gereksiniminin kavranması Merkez Komitesi’nden başlayıp parti taban örgütlerine kadar partinin bütün organları tarafından sürekli olarak geliştirilmesi gereken daimi bir ideolojik-politik görevdir. İfade organımızın yayılmasını ve okunmasının artmasını sağlamak, önemli siyasal ve ideolojik içeriğe sahip olan örgütsel bir görevdir. “Haravgi”nin basın dağıtım acentası tarafından dağıtımının yapılması, bizim partimizin sesini mümkün olabildiğince her yere ulaştırma görevimizin yerine geçemez. “Haravgi”nin okunmasını arttırmak için kampanyalar düzenleme, bu kampanyalara parti üyelerinin tümünün katılımı ve kadroların bu kampanyalarda yer alarak şahsen örnek olmaları, düzenli okuyucuların sağlanması için somut ve programlı bir şekilde çalışma, gazetenin okurlara ulaşmasında karşılaşılan sorunların çözümü; merkezi, bölgesel ve yerel, bütün parti organlarının sürekli olarak dikkatlerinin merkezinde bulunmalıdır.

Toplumsal gelişmeye ve siyasetin analizinin, partinin tezlerinin ve önerilerinin, bilgilendirmenin çağdaş gereklerine yanıt verebilmesi için “Haravgi”nin içeriğinin ve görünümünün sürekli olarak geliştirilmesi şarttır. Partinin üyelerinin ve dostlarının görüşlerini ciddi bir şekilde göz önüne alarak, gazete idaresinin ve bütün emekçilerinin “Haravgi”nin içeriğinin, kalitesinin ve görünümünün daha da iyileşmesi için bu yönde çalışmaları gerekir.

PREV

SONUÇ

NEXT

Parti ve Birliği