Home  |  Öncelikli Konular  |  Ekonomi

EKONOMİ

 

Pandemi Kıbrıs ekonomisi açısından yeni bir çerçeve oluşturdu. N. Anastaisadis-Demokratik Seferberlik Partisi’nin iddia ettiği “success story” perdesinin ardına saklanan ve Kıbrıs ekonomisinde gizlice gelişen zaafları ve sorunları direkt ve yoğun bir biçimde ortaya çıkardı.

Pandeminin sonuçları pusulası olmayan bir ekonomimizin olduğunu ortaya koydu. Kapkaççılığa ve geçici kârlara dayanan ve üstelik de hükümetin izlediği politikalarla bir avuç azınlığın ve ayrıcalıklılarının çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuğu bir ekonomi. Ülkemizin uluslararası alanda saygınlığının zedelenmesine yol açan ve merkezinde istisnai vatandaşlıklar verilmesi programı olan, şeffaflığın olmamasına ve suiistimale dayanan bir ekonomi. Ve ülkenin uluslararası alanda saygınlığı zedelenirken ekonomide ve toplumda olumsuz etkiler.

Bunlar geride kalmalıdır. Çünkü sadece pozitif büyüme oranlarına sahip olmak yeterli değildir, aynı zamanda ekonominin işleyişinin sağlam temellere dayanması ve üretilen servetin sadece küçük bir ayrıcalıklı grubun değil, toplumun ve emekçilerin tümünün yararına olması gerekmektedir.

 

Devlet yardımı ve desteği:

Emekçilerin, küçük ve orta boyutlu işletmelerin, hanelerin ve toplumun devletin desteğine ihtiyacı vardır. Krizin bedelini yine emekçiler ödememelidir.

Önerilerimiz:

 1. Tüm sektörlerdeki bütün çalışanlar için asgari ücret ve asgari hakların sağlanması.
 2. Sektörde var olan ve üzerinde anlaşmaya varılmış olan toplu sözleşmenin zorunlu olarak uygulanması için hukuki düzenlemeyle toplu iş sözleşmelerinin korunması.
 3. Kamu ve yarı kamu sektörlerinin daimi ihtiyaçlarını karşılamak için dışardan hizmet satın alımının ve sözde serbest meslek statüsünün sonlandırılması.

 

Pandeminin ekonomide yol açtığı olumsuz etkilere karşı koymak hedefiyle kiralar, konut ve işyerlerinden çıkarılmalar, hacizler ve işletmelerin likiditesi konularını düzenlemeye yönelik öneriler sundu.

 

Kalkınma modelinin yeniden tasarımı:

Pandemiden etkilenen herkese devlet desteğine ek olarak, Kıbrıs ekonomisini sağlam temellere oturtarak, ekonomiyi sürdürülebilir, dengeli ve sosyal odaklı bir kalkınmaya yönlendirerek kalkınma modelinin yeniden tasarlanması gerekiyor.

Hedefimiz ekonomik büyümenin, sosyal refahın ve doğal kaynakların korunmasının uyum içinde olduğu bir ekonominin inşasıdır.

Servetin daha adil dağılımını ve mali yüklerin herkesin gelirine ve mali durumuna göre dağılımını sağlayacak bir ekonomiye ihtiyacımız var.

Altyapılara, teknolojiye ve yeşil ekonomiye önem vererek kaliteli istihdam yerleri yaratan yatırımlarla. Bilgi, araştırma ve inovasyona odaklanarak.

Çevreye saygı ve doğal kaynakların anarşik gelişimden korunmasıyla.

Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe ekonomik faaliyetin bütün düzeylerinde eşitliğin, adaletin ve iyi yönetimin tesis edilmesiyle çağdaş bir hukuk devletini en yüksek öncelik olarak belirledik.

 

Ekonominin yeniden tasarımının temel parametreleri

 1. Toplumun ekonomik olarak daha zayıf katmanlarını koruyan ve destekleyen, etkin ve sosyal açıdan duyarlı bir devletin yaratılması.
 2. Servetin vergilendirilmesi yoluyla vergi yüklerinin daha adil bir şekilde dağıtılması, sürdürülebilir kalkınma için gerekli teşviklerin benimsenmesi, vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk fenomenlerine etkin bir şekilde karşı koyulması hedefiyle vergi sisteminde reform.
 3. Sürdürülebilir kalkınmayı ve alt yapıların oluşturulmasını, üretilen servetin daha adil dağılımını, sosyal bütünlük ve uyumun güçlendirilmesini ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasını destekleyen kamu maliyesi.
 4. Kamu yararına kuruluşların sosyal karakterlerini koruyarak ve devletin kalkınma stratejisini destekleyici işlev görmeye devam etmelerini sağlayarak örgütlenme, işleyiş ve yönetim şekillerinde modernizasyon.
 5. Kıbrıs ekonomisinin bel kemiğini teşkil eden küçük ve orta boyutlu işletmelerin ve serbest meslek sahiplerinin desteklenmesi, teknolojinin değerlendirilmesiyle konumlarının güçlendirilmesi ve maliyeti uygun finansmanlara erişimlerinin sağlanması.
 6. Çiftçilerin, küçük ve orta boyutlu işletmelerin, ekonomik olarak zayıf olanların korunması ve ülkenin kalkınma perspektiflerinin iyileştirilmesi hedefiyle kooperatif ekonomisinin geliştirilmesi ve kooperatif kredi sektörünün yeniden kurulması.
 7. Araştırma, yenilik ve teknoloji alanlarına yatırımları arttırarak bir bilgi ekonomisi yaratılması.
 8. Ekonominin verimliliğini arttırma hedefiyle devletin ve işletmelerin dijital dönüşümü.
 9. Çiftçilerin desteklenmesi hedefiyle birincil sektörün güçlendirilmesi ve tarım ekonomisinin geliştirilmesi. Sahip olduğu tüm ekonomik, kültürel ve çevresel avantajları değerlendirerek kırsal kalkınmanın geliştirilmesi.
 10. Yapısal zaafların aşılması ve Kıbrıs imalat sektörünün modernizasyonu hedefiyle yeni modern bir sanayi politikası izleyerek ekonominin üretim olanaklarının geliştirilmesi.
 11. Yolsuzluklara karşı mücadele ederek ve şeffaflığı arttırarak, teknik altyapıyı coğrafi konumu, iyi iklimi ve vasıflı iş gücünü daha iyi değerlendirerek Kıbrıs’ın profesyonel ve danışma hizmetleri sunan bir uluslararası merkez olarak rolünün güçlendirilmesi.