ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πανδημία δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο για την κυπριακή οικονομία. Αποκάλυψε με άμεσο και έντονο τρόπο τις αδυναμίες και τα προβλήματα που υπόβοσκαν στην κυπριακή οικονομία και καλύπτονταν κάτω από τον μανδύα του success story που καλλιέργησε η Κυβέρνηση Ν. Αναστασιάδη – Δημοκρατικού Συναγερμού.

Οι συνέπειες της πανδημίας αποκάλυψαν ότι έχουμε μια οικονομία που δεν έχει πυξίδα. Μια οικονομία που στηρίχθηκε στην αρπακτή και το πρόσκαιρο κέρδος και, μάλιστα, με την Κυβέρνηση να βάζει πάνω απ’ όλα τα συμφέροντα των λίγων και προνομιούχων. Μια οικονομία που στηρίχθηκε στην κατάχρηση και την αδιαφάνεια, με επίκεντρο το πρόγραμμα των κατ’ εξαίρεση υπηκοοτήτων, που προκάλεσε το διεθνή διασυρμό της χώρας μας. Και όταν η χώρα διασύρεται διεθνώς οι αρνητικές επιπτώσεις αγγίζουν την οικονομία και την κοινωνία.

Αυτά πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν. Διότι δεν αρκεί να έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά χρειάζεται η λειτουργία της οικονομίας να στηρίζεται πάνω σε γερές βάσεις και ο πλούτος που παράγεται να είναι προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και των εργαζομένων και όχι μόνο προς όφελος μιας μικρής προνομιούχας ομάδας.

Κρατική αρωγή και στήριξη:

Οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και η κοινωνία χρειάζονται τη στήριξη του κράτους. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να πληρώσουν και πάλι την κρίση.

Εισηγούμαστε:

 1. Κατοχύρωση κατώτατου μισθού και ελάχιστων δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους
 2. Προστασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με νομοθετική ρύθμιση για υποχρεωτική εφαρμογή της συμφωνημένης συλλογικής σύμβασης που υπάρχει στον κλάδο.
 3. Πάταξη της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και τερματισμό της αγοράς υπηρεσιών για κάλυψη μόνιμων αναγκών από τον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα.

Με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία καταθέσαμε προτάσεις για ρύθμιση του θέματος των ενοικίων, των εξώσεων, των εκποιήσεων και της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Επανασχεδιασμός του αναπτυξιακού μοντέλου:

Πέραν της κρατικής στήριξης σε όλους τους πληγέντες από την πανδημία, επιβάλλεται ο επανασχεδιασμός του αναπτυξιακού μοντέλου θέτοντας την κυπριακή οικονομία σε στέρεες βάσεις. Προσανατολίζοντάς την οικονομία προς μια βιώσιμη, ισορροπημένη και κοινωνικά προσανατολισμένη ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι η οικοδόμηση μιας οικονομίας στην οποία να βρίσκονται σε αρμονία η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική ευημερία και η προστασία των φυσικών πόρων.

Χρειαζόμαστε μια οικονομία που να πετυχαίνει δικαιότερη κατανομή του πλούτου και τον καταμερισμό των οικονομικών βαρών ανάλογα με το εισόδημα και την οικονομική επιφάνεια του καθενός.

Με επενδύσεις που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας με έμφαση στις υποδομές, την τεχνολογία και την πράσινη οικονομία. Με στροφή στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.

Με σεβασμό του περιβάλλοντος και προστασία των φυσικών πόρων από την άναρχη ανάπτυξη.

Θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου με εγκαθίδρυση της ισονομίας, της δικαιοσύνης και της χρηστής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Βασικές παράμετροι επανασχεδιασμού της οικονομίας

 1. Δημιουργία αποτελεσματικού και κοινωνικά ευαίσθητου Κράτους, το οποίο να προστατεύει και να στηρίζει τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα της κοινωνίας.
 2. Μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών μέσω της φορολόγησης του πλούτου, την υιοθέτηση κινήτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων φοροδιαφυγής και διαφθοράς.
 3. Δημόσια οικονομικά που να στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία υποδομών, τη δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας.
 4. Εκσυγχρονισμός των Οργανισμών Δημόσιας Ωφέλειας στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης διαφυλάσσοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα τους και συνεχίζοντας να λειτουργούν υποστηρικτικά στην αναπτυξιακή στρατηγική του Κράτους.
 5. Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζόμενων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και ενίσχυση της θέσης τους μέσα από την τεχνολογική αναβάθμισή τους και την εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή χρηματοδότηση.
 6. Ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας και επανασύσταση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα με στόχο την προστασία των αγροτών, των μικρομεσαίων, των οικονομικά ασθενέστερων και τη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας.
 7. Δημιουργία οικονομίας της γνώσης, αυξάνοντας την επένδυση στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας.
 8. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους και των επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας της οικονομίας.
 9. Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας με στόχο τη στήριξη των αγροτών. Ανάπτυξη της υπαίθρου με ανάδειξη όλων των οικονομικών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων που την χαρακτηρίζουν.
 10. Επέκταση των παραγωγικών δυνατότητων της οικονομίας με τον καταρτισμό νέας σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής με στόχο την εξάλειψη των διαρθρωτικών αδυναμιών και τον εκσυγχρονισμό του κυπριακού μεταποιητικού τομέα.
 11. Ενίσχυση του ρόλου της Κύπρου ως διεθνές κέντρο παροχής επαγγελματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και καταπολεμώντας τη διαφθορά, περαιτέρω αξιοποιώντας την τεχνική υποδομή, τη γεωγραφική θέση, το καλό κλίμα και το καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.

Η Άποψη σας μετρά

Μοιραστείτε μαζί μας οποιεσδήποτε απόψεις και εισηγήσεις