Home  |  Öncelikli Konular  |  Eğitim

Her devletin eğitim sistemi tarafından cevaplanması gereken temel soru toplum için ne tür insanlar ve ne tür yurttaşlar yetiştirmeyi istendiğidir. Bizim vizyonumuz, çocuklarımızın yaratıcı ve manevi potansiyellerini ve imkânlarını ortaya çıkaracak ve özgürleştirecek insancıl ve demokratik bir okulu yaratmaktır. Toplum açısından duyarlılıkları olan, toplumun bütününe ve ekonomiye faydalı insanların yaratılması. Irkçılığa, sosyal ayrımcılıklara, faşizme, yabancı düşmanlığına ve ötekileştirmeye karşı adaleti, eşitliği, hakkaniyeti ve insancıllığı pekiştirecek bir eğitim.

Bugün toplum Anastasiadis-DİSİ hükümetinin kamu eğitim sistemine zarar verdiğini ve eğitimi gerilettiğini anlamaktadır. Bu gerçekliği öğretmenler, öğrenciler ve veliler çok daha iyi anlamaktadır. Bu hükümet yaklaşık iki buçuk yıl önce eğitimcileri daha öncesinde görülmemiş kitlesel tepkiler gösterme zorunda bırakacak şekilde kamu eğitim sistemine karşı organize bir saldırıyı başlatan belki de ilk hükümettir. Eğitim Bakanlığı’nın Başpiskoposluk ile çağdışı bağlantısı dayatmaya çalıştıkları muhafazakârlık ve otoriterlik, eğitim alanında neoliberal ekonomik önlemlerin uygulanması kamusal eğitimi zayıflatmıştır.

Yaşanan pandemiyle tüm büyük zaaflar ve eksiklikler ortaya çıkarken toplumumuz açısından da benzeri görülmemiş fenomenlere yol açıldı: sosyoekonomik durumları nedeniyle çocukların uzun süre eğitim sürecinden dışlanması, engelli çocukların okullardan atılması, okulların uzun süre kapalı kalması ve okullarda üstünkörülüğün ve plansızlığın yaşanması. Eğer toplumumuzun daha iyiye doğru değişmesini istiyorsak, eğitimimizi de daha iyiye doğru değiştirmeliyiz. Çocuklarımıza hayatları boyunca eşlik edecek ilke ve değerleri, idealleri aşılamalıyız. Onlara iradesiz üretim çarkları olmayı değil, eleştirel düşünmeyi öğretmeliyiz. Bunu başarmak için tüm eğitim seviyelerini kucaklayan, somut önerileri olan ve yaşama geçiren bir vizyon olmalıdır.

Her üniversitenin gerçekten özerk olacağı, araştırma ve yenilikleri geliştireceği ve yükseköğretimimizi uluslararası rekabet düzeyine yükselteceği yüksek kaliteli bir üniversite eğitimi istiyoruz.

Eğitime yönelik ilgi ve uğraşılarımız her gün sürdürülmektedir. AKEL olarak özel gereksinimli öğrencilere yönelik eğitimin, akşam liselerinin ve teknik okulların modernizasyonuna yönelik kapsamlı öneriler hazırlayarak ve öğrencilerin-eğitimcilerin değerlendirilmesi gibi kritik meselelerde somut tezlerimizi de oluşturarak bunları hükümete ve kamuoyuna sunduk.

Eğitim alanında önceliklerimiz:

  • Yeni, modern, insan merkezli bir hukuki çerçevenin oluşturulmasıyla özel gereksinimli öğrencilere yönelik eğitimin çağdaşlaştırılması, engelli çocukların okula etkin entegrasyonunun sağlanması için özel gereksinimli öğrencilere yönelik eğitim sunan okulların ve okullarda ilgili özel birimlerin güçlendirilmesi.
  • Ortak bütünlüklü bir zaman çizelgesine sahip olan tam gün okulun oluşturulması ve bunun orta eğitimde yaygınlaştırılması.
  • Eğitim alanında dışardan hizmet satın alımına izin veren yasadışı ve çağdışı kurumun lağvedilmesi. Anastasiadis-DİSİ hükümeti döneminde dayatılan bu yasadışı ve kabul edilemez istihdam rejimi Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli programlarında yüzlerce eğitimciyi mağdur etmektedir. Aynı zamanda bu programlarda ciddi sorunlara yol açmaktadır.
  • Üniversite araştırmalarının Kıbrıs toplumu ve ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunması için araştırmalara yönelik kaynakların arttırılması ve tüm bilimsel konuların kapsanması.
  • Öğrenme güçlüğü çeken çocuklara, ana dili farklı olan öğrencilere ve dar gelirli ailelerin çocuklarına daha fazla destek verilmesi ve böylece hiçbir çocuk dışlanmadan eğitim sistemimizde gerçek bir fırsat eşitliğinin sağlanması.

AKEL son yıllarda kamusal eğitimin en önemli savunucusu olmuştur. Meclis içinde ve dışında insancıl ve demokratik bir okul vizyonumuzu daima tutarlılıkla savunduk. Çünkü çocuklarımızın potansiyellerini ve olanaklarını özgürleştirecek çağdaş bir eğitim sistemi anlayışımızla somut önerilerimiz var. Çünkü sistemin iradesiz ve çaresiz çarklar olacak değil, kendi görüşleri ve katılımcılığı olacak gençler istiyoruz.