Home  |  Öncelikli Konular  |  Çevre

Çevre

 

Sağlıklı bir çevre için

 

Ortaya çıkan birçok sorununun ana nedeni yurdumuzun tamamı için doğru bir şehir planlamasının olmamasıdır. Bu eksiklik nedeniyle anarşik gelişme, koruma altındaki bölgelerde inşaatlar ve yerleşim alanlarının yanında sanayiler gözlemlenmektedir.

Sağlıklı bir yaşam ortamının sağlanması için, çevrenin restorasyonu ve korunması, çevresel ve sosyal adaletin sağlanması için gerekli ön koşul “Ada Planı”nın detaylandırılması ve yaşama geçirilmesidir.

Yeşil şehirler ve sürdürülebilir kırsal alanlar için

Çevre politikamız üç ana ekseni içermektedir:

 • Kentsel planlama
 • Kentlerde yeşil alan
 • Sürdürülebilir dolaşım planları

 

Herkes için TEMİZ HAVA

Kirli hava erken ölüme neden olur. Bu yüzden:

 • Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği azot oksit düzeyine uygun temiz hava alanlarının oluşturulması
 • Sanayilerin faaliyet koşullarının sürekli izlenmesine yönelik yasanın güçlendirilmesi ve
 • Çalışma Teftiş Dairesi’nin alanının güçlendirilmesi gerekmektedir.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEK) kamu yatırımları

YEK’in elektrik üretim sisteminde daha fazla yer alması daha insancıl ve sağlıklı bir çevreye ve yurttaşlar için daha ucuz elektrik enerjisine yol açacaktır.

 • Enerjinin sosyal bir nimet olmasını sağlıyoruz.
 • Kirliliği azaltıyoruz ve enerji yoksulluğuna karşı mücadele ediyoruz.
 • Çevreyi koruyoruz.
 • Kooperatif YEK parklarına kamu yatırımları yapılmasını teşvik ediyoruz.
 • Okullara, kamu binalarına ve özel konutların çatılarına güneş panellerinin yerleştirilmesini teşvik ediyoruz.

 

Kaliteli yeşil alanlar

Sağlıklı şehirleri teşvik etmek için yerel ve merkezi makamlar tarafından kaliteli kamusal ve yeşil alanlara erişim sağlanmalıdır.

 • Ortak kullanıma açık yeşil alanlar yaratıyoruz.
 • Kentlerde yaşam kalitesini iyileştiriyoruz.
 • Kentsel biyolojik çeşitliliği koruyup sürdürüyoruz.
 • Hava kirliliğini ve gürültüyü azaltıyoruz.

 

Yeşil alanlar ve çok işlevli sulak alanlar, yeşil çatılar ve duvarlar, kent bahçeleri, kırsal alanlar ve banliyö ormanları, bisiklet yolları ve kentsel tarım gibi yeşil kent altyapı yatırımları için özel bir fon oluşturulmasını öneriyoruz.

 

Sürdürülebilir kentsel dolaşım sistemi

Bütünlüklü bir yönetim sistemi aracılığıyla kamusal toplu yolcu taşımacılığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Özel otomobilin şehir içindeki her sıradan hareket için yoğun kullanımı yaşam kalitesini ve kentsel havanın kalitesini düşürmekte, bireysel-ailevi ve ulusal ekonomik maliyetleri daha fazla arttırmaktadır.

Önerilerimiz:

 • Özel güzergâhlarda hareket eden otobüslerin koyulması
 • Alternatif ulaşım yollarının teşvik edilmesi için etkin önlemlerin alınması,
 • Yayaların ve tekerlekli sandalye kullananların güvenli ve rahat hareket etmesi için tüm yollarda uygun kaldırımların yapılması,
 • Kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik bir sürdürülebilir politika önlemi olarak kırsal bölgelere hizmet edecek otobüslerin satın alınmasına yönelik mali destek ve sübvansiyonların sunulması.

Toplu taşıma yaşam kalitesi, çevre, kentsel yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma gibi daha geniş hedeflere hizmet etmelidir.

 

Doğanın korunması

Biyolojik çeşitliliğin ve ulusal parkların korunması her tür ekonomik çıkarın üstünde tutulmalıdır. Aynı zamanda geleneksel yerel toplulukların bu alanlarla ilişkileri koruma çabalarında ciddi bir şekilde dikkate alınmalıdır. Yurdumuzun doğal zenginliği herkese aittir ve şehirlerde yeşil alanların geliştirilmesi, sahillerimizin korunması şarttır.

 

AKAMA’nın korunması

AKAMA Ulusal Parkı planının yayınlandığı ilk andan itibaren itirazlarımızı dile getirmiştik ve bunun nedeni sadece devlet arazisiyle ilgili olmasıydı. Dolayısıyla NATURE2000 ağının içerisindeki özel alanlara ilişkin sorun var olmaya devam ediyor. Plan, Amorosa Çeşmesi ve Lara gibi çok hassas bölgelerde asfalt döşenmesini, altyapı merkezleri oluşturulmasını önermektedir ve yerel toplulukların ulusal orman parkıyla bağlantısını sağlamamaktadır ki bu konuda AKEL görüş ayrılıklarını defalarca dile getirmiştir.

Aşağıdaki koşullarla bir ulusal parkın oluşturulmasından yanayız:

 • AKAMA içerisindeki hukuka aykırı durum ve uygulamaların ortadan kaldırılması.
 • AKAMA için var olan yönetim planlarına ilişkin gerekli kararnamelerin yayınlanmasıyla bu planların yasal statü kazanması.
 • Mülkiyet konusu AKAMA’nın doğru yönetimini geciktiren en büyük sorunlardan biridir. Arazi değişimi veya bina inşa oranının taşınması hakkında daha öncesinde alınan kararların yeniden gözden geçirilmesi.
 • AKAMA’nın farklı yerel planlarla ve devlet arazisi açısından ayrı bir şekilde ele alınarak parçalanması bölgedeki gerçek etkileri ortaya koymadığından etkiler hakkında kapsamlı bir araştırmanın gerçekleştirilmesi.
 • Bu ayrı bölgenin yerel topluluklarının geleneksel kültürel ve doğal kendine has özelliklerini ve güzelliklerini vurgulayan projeleri içeren planlamaların yapılması.