Home  |  Ενημέρωση   |  Δηλώσεις και Ανακοινώσεις   |  Απαιτούνται να γίνουν πάρα πολλά, ούτως ώστε η εικόνα της Κύπρου να συνάδει με την εικόνα μιας χώρας όπου το επίπεδο του Κράτους Δικαίου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών της

Απαιτούνται να γίνουν πάρα πολλά, ούτως ώστε η εικόνα της Κύπρου να συνάδει με την εικόνα μιας χώρας όπου το επίπεδο του Κράτους Δικαίου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών της

Γραπτή δήλωση Βουλευτή Α. Πασιουρτίδη αναφορικά με τον 5ο γύρο αξιολόγησης
της Επιτροπής
GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης

 

Η έκθεση της Επιτροπής είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα μελετήσουμε και θα αξιολογήσουμε με τη δέουσα σοβαρότητα. Εκεί και όπου χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση θα συμβάλουμε με θέσεις και προτάσεις για συμμόρφωση της χώρας μας με τις αντίστοιχες συστάσεις.

Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ευρήματα, τα οποία εμφανέστατα καταδεικνύονται στην έκθεση.

Η διαφθορά αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην Κύπρο με το  94% των πολιτών να θεωρεί  ότι η διαφθορά είναι διαδεδομένη στη χώρα. Η αντίληψη αυτή έχει γιγαντωθεί και εδραιωθεί, ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια, από τον τρόπο που η Κυβέρνηση Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ εφάρμοσε και χειρίστηκε το πρόγραμμα των «χρυσών διαβατηρίων».

Η ψήφιση βασικών νομοθεσιών για αντιμετώπιση της διαφθοράς, όπως η σύσταση Αρχής κατά της Διαφθοράς, η νομοθεσία για την προστασία των πληροφοριοδοτών και ο νόμος για τη ρύθμιση του λόμπυ είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Η αποτελεσματικότητά τους όμως τίθεται σε κίνδυνο από θεσμικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων της πληθώρας των επιτροπών με λίγο συντονισμό, της έλλειψης επαρκών πόρων, της έλλειψης τεχνογνωσίας και εξουσίας, της έλλειψης ανεξαρτησίας, καθώς επίσης και της έλλειψης αποτελεσματικής συνεργασίας και μηχανισμών ελέγχου και αντίβαρου. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να βελτιώσουμε και να τα ενισχύσουμε.

Ζήτημα επίσης εντοπίζεται με τη Χάρτα Δεοντολογίας που οι Υπουργοί (αλλά όχι ο Πρόεδρος) υπογράφουν κατά τον διορισμό τους, η οποία κατά την GRECO είναι περισσότερο μια δήλωση αρχών, παρά ένα πλήρες σύστημα δεοντολογίας προς συμμόρφωση, το οποίο δεν επιφέρει επιπτώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Ακόμη το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων, σε σχέση με τις περιστρεφόμενες πόρτες (μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα), είναι μια ειδική πρόκληση που πρέπει να  αντιμετωπίσουμε αφού μέχρι πολύ πρόσφατα, περιορίζεται σε μια λίστα ασυμβατοτήτων.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται αναφορικά με την ανάγκη διαφάνειας σχετικά με τον διορισμό των συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Υπουργών, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τα κριτήρια διορισμού τους, καθώς και για τα καθήκοντα και τους όρους εργασίας τους.

Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητα πρέπει να διευρυνθεί, για να καλύψει όλα τα άτομα με ανώτατα εκτελεστικά καθήκοντα, όπως και η αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων, ειδικότερα, για την ενίσχυση των αντίστοιχων μηχανισμών εποπτείας και επιβολής.

Ακόμη το επίπεδο εμπιστοσύνης στην Αστυνομία είναι πιο χαμηλό απ’ αυτό που επιδεικνύεται σε πολλά άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός που απαιτεί ουσιαστικές βελτιώσεις καθώς επίσης και η συμμετοχή γυναικών σε ανώτατες βαθμίδες της Δύναμης.

Συμπερασματικά, το πλήγμα που έχουν δεχτεί το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, με τη μέγιστη ευθύνη να βαραίνει την Κυβέρνηση Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ, είναι σε τέτοιο βαθμό που απαιτούνται να γίνουν πάρα πολλά, ούτως ώστε η εικόνα της Κύπρου τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, να συνάδει με την εικόνα μιας χώρας όπου το επίπεδο του Κράτους Δικαίου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών της.

03.10.2023

PREV

Το Προεδρικό ν’ απαντήσει για μισθούς και συντάξεις

NEXT

Η Κύπρος έχει σημαντικό δρόμο να διανύσει στον τομέα της ευημερίας των ζώων