Home  |  23ο Συνέδριο (2021)  |  Ψήφισμα για Περιβάλλον – Κλιματικές Αλλαγές του 23ου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ

Ψήφισμα για Περιβάλλον – Κλιματικές Αλλαγές

Το 23ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής απειλούν την επιβίωση του πλανήτη και απασχολούν σοβαρά την ανθρωπότητα. Η περιβαλλοντική και οικολογική κρίση δεν είναι παρά οι άμεσες επιπτώσεις του κυρίαρχου παγκόσμιου μοντέλου ανάπτυξης, του καπιταλιστικού συστήματος που στηρίζεται στην αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη γι’ αυτό και δεν είναι βιώσιμο.

Η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του πλανήτη, αποτελεί συστατικό µέρος του αγώνα για ένα δικαιότερο, ειρηνικό κόσμο. Εξερχόμενοι από την πανδημία του COVID 19 δεν μπορούμε παρά να υπενθυμίσουμε ότι η επιστημονική κοινότητα εδώ και χρόνια προειδοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος θα επιφέρουν πανδημίες και επιπτώσεις στην υγεία.

Έχοντας αυτά υπόψιν αλλά και τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο,

Έχοντας υπόψη τις αναφορές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τη σύνδεση της κλιματικής αλλαγής και τα μοντέλα μετάδοσης νοσημάτων,

Έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα και ολοκληρωμένα επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν τις επιζήμιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα οποία παρουσίασε η διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) στην ειδική Έκθεση της με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C»,

Έχοντας υπόψη τους δεκαεπτά Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ,

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει χωρίς διακρίσεις όλα τα κράτη και τους λαούς, και ότι τα φτωχότερα κράτη επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό,

Λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι οι δραματικές κλιματικές αλλαγές και η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, αποτελούν καθημερινά φαινόμενα τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση της φτώχειας για τον μισό τουλάχιστο πληθυσμό της γης και των κοινωνικό-οικονομικών ανισοτήτων στον πλανήτη,

Εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση όπως εξελίσσεται. Τονίζει ότι η κλιματική και η περιβαλλοντική κατάσταση σήμερα επιβάλλει την άμεση διεθνή συνεργασία  για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί η απώλεια βιοποικιλότητας με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση, δεδομένου ότι η καταστροφή της καθιστά τις πανδημίες πιο πιθανές.

Απαιτεί τη διαμόρφωση ενός πραγματικού πλάνου διάσωσης του πλανήτη, κυρίως από τις πλούσιες χώρες οι οποίες οφείλουν να συνεισφέρουν με τη διάθεση πόρων και τεχνολογίας.

Τονίζει την ανάγκη προώθησης όλων εκείνων των μέτρων που θα αναβαθμίζουν τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές προγνώσεις αναφορικά με την κλιματική αλλαγή στην Κύπρο στα επόμενα χρόνια και τις πολυδιάστατες επιπτώσεις που μπορεί αυτή να επιφέρει, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις σοβαρές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, ιδιαίτερα στα ζητήματα της απερήμωσης και του Υδατικού. Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη την δύσκολη θέση που βρισκόμαστε και να προχωρήσουμε σε έγκαιρη προετοιμασία για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές σε όλους τους τομείς.

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την απουσία περιβαλλοντικής πολιτικής τα  τελευταία 8 χρόνια από την παρούσα κυβέρνηση αλλά και για την ολομέτωπη επίθεση στο περιβάλλον από παράνομες αναπτύξεις, την καταστροφή προστατευόμενων οικοτόπων και την αποσπασματική εφαρμογή της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τα δίκτυα προστασίας της φύσης.

Η άναρχη οικοδομική και βιομηχανική ανάπτυξη όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά εντάθηκε διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο στην περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται.

Την έντονη ανησυχία μας εκφράζουμε για την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στο Άκκουγιου, καθώς και για τους σχεδιασμούς της Τουρκίας να δημιουργήσει περισσότερους πυρηνικούς σταθμούς γεγονός που αποτελεί κίνδυνο για όλη την περιοχή.

Υπογραμμίζουμε ότι ο στόχος της περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης µπορεί να επιτευχθεί µόνο εάν τεθούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι και τα συμφέροντα του λαού µας, πάνω από τα συμφέροντα του κεφαλαίου και την προσπάθεια μεγιστοποίησης των κερδών ανεξαρτήτως τιμήματος.