Home  |  Θεματικές Προτεραιότητες  |  Άτομα με Αναπηρίες

Άτομα με Αναπηρίες

Στη δική μας αντίληψη, η προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Αναπηρίες και η επίτευξη της ισότιμης συμμετοχής τους στην κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Ιστορική στιγμή στην πορεία κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τόπο μας υπήρξε η κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία, το 2011, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα ΑμεΑ, η οποία αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο και το νομικά ισχυρότερο δεσμευτικό κείμενο που καταρτίστηκε στην ιστορία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Οι διατάξεις της αφορούν στα ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, καλύπτοντας μεταξύ άλλων τους τομείς της απασχόλησης, της προσβασιμότητας στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και στην τεχνολογία των πληροφοριών.

Η Κύπρος ουραγός στην προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ

Εντούτοις, η πλήρης απόλαυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ όπως αυτά καθορίζονται στη Σύμβαση, αποτελεί ακόμα ζητούμενο και όχι πραγματικότητα. Ο ΟΗΕ προέβη σε δεκάδες αρνητικές παρατηρήσεις προς την Κύπρο για την πορεία εφαρμογής της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες. Επιπρόσθετα, η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη όσο αφορά τις δαπάνες για τα ΑμεΑ. Την ίδια ώρα, η χώρα μας δεν έχει ούτε εξειδικευμένη νομοθεσία ούτε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για τα ΑμεΑ ενώ η παρούσα κυβέρνηση συστηματικά αγνοεί τις θέσεις και τις ανησυχίες των ίδιων των ΑμεΑ, του οργανωμένου αναπηρικού κινήματος. Ταυτόχρονα, η κυπριακή κοινωνία έχει σημαντικό δρόμο να διανύσει ακόμα όσο αφορά στην κουλτούρα και τη συμπεριφορά προς τα ΑμεΑ. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το γεγονός ότι η μεγάλη μερίδα των ΑμεΑ στην Κύπρο υφίστανται τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια και την ανεργία. Αποδείχθηκε ακόμα ότι το ΕΕΕ ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ξεχωριστές ανάγκες των ΑμεΑ με αποτέλεσμα σήμερα, όπως καταδεικνύει και η Eurostat, ένα στα δύο ΑμεΑ στην Κύπρο αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα τους. Την ίδια ώρα, κατεδαφίζει κομμάτι-κομμάτι το κοινωνικό κράτος και τις κοινωνικές υποδομές, παραδίδοντας τις στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά οδηγούν αλυσιδωτά σε περαιτέρω φτωχοποίηση, σε καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιοπρέπειας των ΑμεΑ. Επιπρόσθετα, υφίστανται κρούσματα εξευτελιστικών συμπεριφορών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σοβαρά προβλήματα στην προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους, στέρηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και μια σειρά από άλλα φαινόμενα που καταλήγουν να ακυρώνουν το σεβασμό στην αξιοπρέπεια, την ατομική αυτονομία και ανεξάρτητη διαβίωση, καθώς και τη πλήρη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνία.

Προτάσεις και διεκδικήσεις του ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει την αρχή ότι το κόστος της αναπηρίας δεν πρέπει να είναι ατομικό, αλλά κοινωνικό κόστος το οποίο πρέπει να απαλειφθεί με κοινωνικές παρεμβάσεις. Τα προβλήματα των ΑμεΑ δεν λύνονται μόνο με τη παραχώρηση επιδομάτων ούτε οι ξεχωριστές ανάγκες των ΑμεΑ μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την ισοπεδωτική φιλοσοφία του ΕΕΕ. Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, διασφάλιση της πρόσβασης στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, σε υπηρεσίες θεραπευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης με απώτερο σκοπό την ενσωμάτωση των ανάπηρων ατόμων στην κοινωνία και την ποιοτική διαβίωσή τους. Απαιτούνται πολιτικές που να ενισχύουν την παρέμβαση του κράτους στα ζητήματα κοινωνικής προστασίας. Απαιτούνται δομές και προγράμματα στήριξης, φροντίδας, αποκατάστασης και ενσωμάτωσης. Βασικές προτεραιότητες του ΑΚΕΛ είναι οι ακόλουθες:

  • Εισαγωγή ειδικής εξειδικευμένης νομοθεσίας, η οποία να καθορίζει την κοινωνική και οικονομική στήριξη που δικαιούται το άτομο με αναπηρίες με βάση την αναπηρία του.
  • Εισαγωγή αποτελεσματικών μέτρων για εφαρμογή της αρχής της προσβασιμότητας.
  • Δημιουργία από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση επαρκών υποδομών κοινωνικής στήριξης, κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας, προστασίας και επαγγελματικής εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες.
  • Αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για την ποσόστωση στις προσλήψεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και επέκταση της αρχής της ποσόστωσης και στον ιδιωτικό τομέα. Ο Νόμος για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα εισήχθη από την κυβέρνηση Χριστόφια το 2009 ως ένα θετικό μέτρο, ένα εργαλείο για την αντιστάθμιση των μειωμένων ευκαιριών απασχόλησης των ΑμεΑ, μέσω της δημιουργίας υποχρέωσης των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα να προσλαμβάνουν σε κενές τους θέσεις, μέχρι ποσοστού 10%, ΑμεΑ που ικανοποιούν συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια.
  • Σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας και της Σύμβασης του ΟΗΕ σε σχέση με τον ρόλο κοινωνικού εταίρου που πρέπει να έχει η ομοσπονδία αναπηρικών οργανώσεων.

Η προώθηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το ΑΚΕΛ στα θέματα κοινωνικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου, είναι σήμερα ο Αντιπρόεδρος της διακομματικής ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου για την αναπηρία που στόχο έχει να προωθήσει μια πανευρωπαϊκή στρατηγική για ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ.

Η Άποψη σας μετρά

Μοιραστείτε μαζί μας οποιεσδήποτε απόψεις και εισηγήσεις