Home  |  Tüzük
MADDE: 1 AKEL’in karakteri

a) Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs işçi sınıfının ve çalışanlarının öncü siyasi partisidir. 14 Nisan 1941 tarihinde kurulmuştur ve 15 Ağustos 1926’da Limasol’da kuruluş kongresini gerçekleştiren Kıbrıs Komünist Partisi’nin devamcısıdır.

b) AKEL işçi sınıfının ve çalışanların en üst örgütlenme biçimidir. Halkın yaşamının iyileştirilmesi ve Kıbrıs’ta demokratik ve insancıl sosyalizm toplumunun inşası için her tür sömürüye ve baskıya karşı mücadele eden işçilerin, memurların, çiftçilerin, meslek sahiplerinin, küçük sanayicilerin, bilim insanlarının, aydınların ve diğer çalışanların, her etnik kökenden erkeklerin ve kadınların gönüllü birliğiyle yaratılmıştır.

c) AKEL, işçi sınıfının ve çalışanların davasına canla başla bağlı olarak, halkımızın tarihini şereflendiren siyasal, kurtuluşçu ve sosyal mücadelelerin mirasını sürdürmekte ve zenginleştirmektedir.

d) AKEL, faaliyetlerinde bilginin sürekli ilerlemesiyle, ekonomik ve siyasal gelişmelerle geliştirilen Marksist-Leninist dünya görüşü tarafından yönlendirilir.

e) AKEL, gücünü ideolojik, politik ve örgütsel birliğinden, parti içi demokrasinin işleyişinden, kolektif olarak çalışmaktan, üyelerinin bilinçli katılımı ile faaliyetlerinden, çalışanlarla ve halkla bağlarını sürekli olarak genişletip güçlendirmesinden alır.

MADDE: 2 AKEL’in hedefleri

a) AKEL’in ileri hedefi, barış ve özgürlüğü, siyasal ve sosyal adaleti, insan haklarına saygıyı temel alan ileri bir toplumun, demokratik ve insancıl sosyalist toplumun inşasıdır. Kıbrıs’ta sosyalist toplumun inşası, Kıbrıs halkının özgür ve demokratik iradesinin sonucu olacaktır.

b) AKEL, partilerin serbest işleyişini, erkin demokratik yollardan kazanılmasını, uygulanmasını ve el değiştirmesini ve aynı zamanda anayasada ya da sosyal sistemde halkın demokratik süreçlerle özgür tercihinden kaynaklanacak değişiklikleri, toplumsal ve devletsel gelişimin gerekli ön koşulları olarak görür.

c) AKEL’in tüm faaliyetleri insancıl ve demokratik ideallerden esinlenir. Parti, ulusal görevleri ile enternasyonalist sorumluluklarını ve evrensel sorunların çözümü için mücadeleyi birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak görür. Enternasyonalist dayanışma, işbirliğinde eşitlik ve müdahale edilmemesi ilkelerine inanan AKEL ilerleme, barış ve sosyalizm güçlerinin, antiemperyalist güçlerin eylem birliğini yerel ve uluslararası düzeyde aktif bir biçimde destekler. AKEL her tür siyasi, sosyal ve ulusal baskıya, emperyalizme, yeni sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı mücadele eden tüm emekçiler ve halklarla enternasyonalist dayanışma ve enternasyonalizm ruhuyla üyelerini eğitir.

d) Mücadelenin bugünkü antiemperyalist, kurtuluşçu, işgal karşıtı aşamasında, AKEL bağımsız, egemen, federal, askersizleştirilmiş, yabancı askerlerden, yerleşiklerden ve askeri üslerden arındırılmış bir Kıbrıs için mücadele eder. Kıbrıslırum, Kıbrıslıtürk, Maronit, Ermeni ve Latin, tüm Kıbrıs yurttaşlarının barış içinde yaşayacakları ve ortak vatanlarının mutlu geleceğini kardeşlik içerisinde inşa edecekleri bir Kıbrıs için mücadele eder.

e) Kıbrıs’ın kurtuluş mücadelesinde Kıbrıs halkının baş düşmanı Türk işgali, onu destekleyen emperyalist güçler ile onların araçları ve yerel destekçileridir. Bunlara karşı uzlaşmaz ve sürekli bir mücadele verilmektedir. Bu mücadelenin hareketlendirici güçleri işçiler, memurlar, tarım emekçileri, zanaatkârlar ve küçük sanayiciler, aydınlar, ulusal burjuvazi, Kıbrıs’ın düşmanları ile çıkarları özdeşleşmeyen veya bağlantılı olmayan Kıbrıslırum, Kıbrıslıtürk, Maronit, Ermeni ve Latinlerdir.

Antiemperyalist, kurtuluşçu ve işgal karşıtı mücadelenin hedeflerine ulaşabilmek için, bu hareketlendirici güçlerin ortak bir cephede güçlerini bir araya getirmeleri şarttır. Bu cephenin temeli, işçi sınıfının şehirlerde ve kırsal alanlarda çalışanlarla ittifakıdır. AKEL bu ortak cephenin oluşturulması için tutarlılıkla öncülük yapmaktadır.

AKEL, Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin yeniden yakınlaşmasını birleşik mücadele cephesinin oluşturucu öğesi olarak görür ve bu cephenin oluşturulması ve geliştirilmesi için tutarlı bir şekilde mücadele eder.

f) AKEL daha ileri demokratik bir toplum için mücadele eder. Bu toplumun temel karakteristikleri şunlardır:

 • Halk egemenliğini, insan haklarını ve hakkaniyeti temel alan çağdaş, sonuç alıcı, demokratik bir hukuk devleti.
 • Bütün halklarla barış, dostluk ve işbirliği politikası ve uluslararası hukuk temelinde bağımsız ve egemen bir devlet.
 • Halkın ve ülkenin hizmetinde olan, doğaya saygı gösteren ve onu koruyan, kalkınmayı ve çağdaş karma ekonomiyi temel alan bir ekonomi politikası.
 • Halkın yaşam düzeyinin, sağlık, eğitim ve sporun sürekli olarak geliştirilmesini güvence altına alan bir sosyal politika.
 • Manevi ve sanatsal yaratıcılığı sağlayan, ülkenin ve halkın kültürel mirasına saygı gösteren bir kültür politikası.

g) AKEL dünya barışının savunulması ve güçlendirilmesi için, demokrasi için, halkın siyasal özgürlüklerinin ve insan haklarının korunması için, şehirlerde ve kırsal bölgelerde işçilerin ve tüm çalışanların çıkarları lehine iyileştirmeler ve onların ekonomik, sosyal ve manevi baskıdan korunmaları için mücadele eder.

h) AKEL özgürlük, demokrasi, barış, sosyal ilerleme ve refah mücadelesinde yurtsever bir tutarlılıkla, günlük faaliyetleriyle yer alır.

Çalışanlarla ve halkla çok yanlı bir şekilde her gün temaslarıyla, parti halkın tecrübesinden ve bilgisinden öğrenme ve kendisini Kıbrıs halkının öncü gücü kılacak siyasi ve sosyal mücadelelerini başarı ile gerçekleştirme yeteneğine sahip olur.

MADDE: 3 AKEL Üyeleri

AKEL örgütünün faaliyette olduğu ülkede yaşayan, 18 yaşını doldurmuş olan ve Parti tüzüğünü ve program ilkelerini kabul eden her Kıbrıslı veya Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden her kişi AKEL üyesi olabilir.

MADDE: 4 Partiye Giriş

Partiye giriş kişisel ve gönüllü olarak olur. Parti üyeleri sosyal faaliyetleri ile öne çıkan, kadın veya erkek, her etnik kökenden işçilerden, memurlardan, tarım emekçilerinden, zanaatkârlardan, küçük sanayicilerden, bilim insanlarından, aydınlardan ve diğer çalışanlardan gelir. Aday üyenin partiye girebilmesi için, partinin kendisini iyi tanıyan iki üyesi tarafından desteklenmesi gerekir. Partiye giriş için kararı Parti Taban Örgütü (P.T.Ö) oy çokluğu ile alır, hemen bir üst örgüt konuyla ilgili olarak bilgilendirilir ve yeni üye parti kimlik kartını alır.

Parti Taban Örgütü’nün aday üyeyi ret etmesi durumunda, onun başvurusunu destekleyen üyeler başvurunun yeniden değerlendirilmesi için partinin hemen bir üst organından başlayarak, partinin üst organlarına başvurabilirler.

Başka siyasi partilerin ya da oluşumların sıradan üyeleri sadece İlçe örgütünün onayından sonra AKEL üyeleri olabilirler. Başka siyasi partilerin veya oluşumların yönetici konumundaki kadroları ve siyaset yapan başka kişiler sadece Merkez Komitesi’nin onayından sonra AKEL üyeleri olabilirler. Bu karar hakkında ilgili parti organları bilgilendirilirler.

AKEL üyesi olan bir kişi bir başka siyasi partiye veya siyasi oluşuma bağlanamaz.

MADDE: 5 Üyenin hakları

AKEL’in tüm üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin şu hakları vardır:

a) Partinin siyasi çizgisi ile taktiklerinin belirlenmesi ve kararlarının biçimlendirilmesi için tartışmalarda özgür olarak yer alma.

b) Parti örgütünde ve katıldığı diğer organlarda tartışılan her konuda görüşlerini özgür bir biçimde ifade etme ve aynı zamanda herhangi bir üyenin, kadronun veya partinin yönlendirici organının faaliyetleri hakkında özgür olarak eleştiride bulunma.

c) Yönlendirici organların seçimine katılma ve bu organlara seçilme.

d) Partiyle ilgili meselelerde veya diğer meselelerde, Merkez Komitesi’ne ve Merkez Denetleme Komitesi’ne kadar partinin yetkili yönlendirici organına başvuruda bulunma ve iki ayı geçmeyen bir süre içerisinde yanıt alma.

e) Partinin kararları ve faaliyetleri hakkında Parti Taban Örgütü aracılığı ile zamanında, yeterli ve objektif bir şekilde bilgilendirilme.

f) Tartışmaya ve karar vermeye davet edildiği meseleler ve tartışmaların sonuçları hakkında Parti Taban Örgütü aracılığı ile zamanında, yeterli ve objektif bir şekilde bilgilendirilme.

g) Faaliyetleri ve tavırları ile ilgili kararların alındığı parti organlarının veya örgütlerinin toplantılarına katılma.

h) Özgür bir şekilde partiden ayrılma.

MADDE: 6 Üyenin yükümlülükleri

AKEL’in tüm üyelerinin eşit yükümlükleri vardır. Her üyenin yükümlükleri şunlardır:

a) Partinin tüzüğüne ve işleyiş kurallarına uyar ve parti programının yaşama geçirilmesi için çalışır.

b) Bir Parti Taban Örgütü’ne (P.T.Ö.) bağlıdır, orada çalışır ve aidatını öder.

c) Partinin kararlarına saygı gösterir, disiplinine bilinçli bir şekilde uyar, parti faaliyetlerine katılır ve partinin politikasını ve taktiğini pratikte uygular.

d) Partinin birliğini korur ve güçlendirir, her koşul altında partiyi korur.

e) Partinin saygınlığını ve etkisini güçlendirecek şekilde davranır ve hareket eder.

f) Kendi çevresindeki işçiler ve çalışanlarla güçlü bağlar kurar ve sürdürür. Onların yaşamları ve faaliyetleri ile ilgili günlük meselelerde öncü rol oynar.

g) Meslek örgütünde yer alır. Çalışanları aydınlatmak ve onların meslek örgütlerine veya diğer kitlesel örgütlere girmeleri için çalışır. Bu örgütlerin özerkliğine, bağımsızlığına, programlarına ve niteliklerine saygı gösterir.

h) İdeolojik düzeyini yükseltir, siyasi yeteneklerini geliştirir, eleştirilere saygı gösterir, olası yanlışları ve eksiklikleri için özeleştiride bulunur.

i) Etik değerleri, adaleti, layık olma ve hak etme ilkelerini savunur ve bunlara uyar.

j) İkamet ettiği veya çalıştığı yeri değiştirdiğinde bağlı olduğu Parti Taban Örgütü’nü bilgilendirir. Bir P.T.Ö.’den bir diğerine nakli, üyesi olduğu parti örgütü ile anlaşarak gerçekleştirilir.

MADDE: 7 Demokratik Merkeziyetçilik

Partinin örgütsel yapısı ve işleyişi sürekli olarak geliştirilen demokrasiyle demokratik merkeziyetçiliği temel alır. Tecrübe ve yeni siyasi düşüncelerle zenginleştirilen demokratik merkeziyetçilik ilkeleri

 1. parti içi tam demokrasiyi,
 2. birleşik çizgiyi ve yönlendirmeyi,
 3. bilinçli disiplini sağlar.

Demokratik merkeziyetçiliğin yukarıdaki üç oluşturucu öğesi birleşik, ayrılmaz bir bütünlüğü teşkil eder ve partinin birliğini, bütünlüğünü ve sonuç alıcılığını güvence altına alır.

MADDE: 8 Parti içi demokrasinin sağlanması

Parti içi demokrasinin sağlanması

a) Partinin siyasi çizgisinin ve taktiklerinin belirlenip yaşama geçirilmesine ve teorik anlayışların geliştirmesiyle ilgili çalışmalara her üyenin aktif katılım hakkıyla,

b) partinin faaliyetleri ve yönlendirici çizgileri, somut koşullar ve sorunlar hakkında parti organlarının ve örgütlerinin toplantılarındaki özgür ve samimi tartışmalara parti üyelerinin katılımıyla,

c) partinin politikası ile ilgili ciddi konular hakkında AKEL’in organize ettiği halka açık diyalog çerçevesinde, parti basını aracılığı ile parti üyelerinin görüşlerinin halka açık bir şekilde ortaya konulmasıyla, Ayrıca belirlenmiş konularda halka açık diyalog parti üyelerinin toplamının üçte birinin parti taban örgütleri aracılığı ile talep etmesi durumunda da gerçekleştirilir. Halka açık diyalog her parti üyesini bağlayan karar alınınca da sona erer.

d) parti örgütlerinin ve organlarının tüm faaliyet alanlarında inisiyatifler geliştirme ve karar alma için kolektif uğraşıya kişisel katkının sağlanmasını hedefleyen öneriler yapma ve hemfikir olmama hakkına, farklı görüşlere saygıyla,

e) her parti üyesinin parti yönetici organlarının seçimlerine aktif olarak katılma, aday olma ve bu organlara seçilme hakkıyla,

f) parti taban örgütlerinin zamanında, objektif ve yeterli bilgi alma hakkıyla,

g) tüm yönetici organların kendilerini seçen örgütlere düzenli aralıklarla hesap verme ve onların ifade ettiği görüşleri önemle dikkate alma yükümlülüğüyle,

h) parti üyesinin özgür eleştiri yapma, alınan kararların doğruluğunu ve yaşama geçirilmesini yaratıcı bir şekilde denetleme hakkıyla ve parti organlarıyla, kadrolarla ve üyelerle ilgili zaafları ve eksiklikleri ifade etme hakkıyla,

Eleştiri ve özeleştiri – kişisel veya kolektif – her durumda özlü, sorumlu ve objektif olmalı ve parti organlarında, parti taban örgütlerinde ve belirlenmiş, halka açık diyalog çerçevesinde yapılmalıdır.

i) bir konunun tekrardan incelenmesini haklı kılacak yeni verilerin/ koşulların ortaya çıkması durumunda, üyenin bu konuyu parti organlarında tartışılması için tekrardan gündeme getirme hakkıyla,

j) Merkez Komitesi’nin veya diğer yönetici organların, tartışılmakta olan ciddi konular hakkında parti bütününe başvurmasıyla,

Kararın alınmasında parti bütünün görüşü ciddi bir şekilde dikkate alınır.

k) Merkez Komitesi’nin veya diğer yönetici organların, önceden karar almasına rağmen, parti bütününe başvuruyu bir gereklilik olarak gördüğü durumlarda, parti bütününe başvurmasıyla,

Böylesi bir durumda hâkim görüşler ve bu görüşlerin desteklenme oranları dikkate alınır.

Parti içi demokrasi sağlanır.

MADDE: 9 Partinin birleşik çizgisinin ve yönlendiriciliğinin sağlanması

Partinin birleşik çizgisinin ve yönlendiriciliğinin sağlanması

a) Tüm parti örgütlerinin birleşik bütün olarak faaliyet gösteren yekpare bir birlikte birleşmesiyle,

b) üst organların kararlarının her alt organ, parti örgütü ve tüm parti üyeleri tarafından tüzük çerçevesinde ve tüzüğe göre yaşama geçirilmesi yükümlülüğü ile,

c) tüm parti örgütlerinin faaliyetlerinin, iki kongre arasındaki dönem için en üst organ olan birleşik bir merkezin – Merkez Komitesi’nin – altına girmesi ile, partinin birleşik çizgisi ve yönlendiriciliği sağlanır.

MADDE: 10 Bilinçli disiplinin sağlanması

a) Parti örgütsel ilkelerini, tüzük ve işleyiş kurullarını kabul etme ve bunlara uymakla,

b) organların kararlarına saygı ile,

Görüş ayrılığı olanlar kararlara uyarlar ve bunların yaşama geçirilmesi için çalışmalıdırlar.

Partinin yapısı, örgütü veya disiplini dışında hareket ederek kendi görüşleri veya siyasi platformları çerçevesinde faaliyet gösteren örgütlü grupların veya akımların oluşturulması partide izin verilmeyen fraksiyoncu faaliyetlerdir.

c) bağlı oldukları parti örgütü ya da organından bağımsız olarak, tüm üyeler için parti disiplininin geçerli olmasıyla bilinçli disiplin sağlanır.

MADDE: 11 Kolektif ve kişisel sorumluluk

a) Tüm parti organları kolektif yönetim sorumluğuna sahiptir ve bu, kişisel sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

b) Parti üyesi partinin işleyişinde kolektifliği savunur ve otoriterliği, kişi kayırmacılığını ve kişiye tapmayı reddeder.

 

IV. ÖRGÜTSEL YAPI

MADDE: 12 Parti organlarının hiyerarşisi

Partinin Merkez Komitesi ile Merkez Denetim Kurulu’nun seçildiği Kongre AKEL’in en üst yönlendirici organıdır.

İlçelerde en üst yönlendirici organ İlçe Komitesi’nin seçildiği İlçe Kongresi’dir.

Şehirlerde ve kırsal alanda bileşim örgütlerinin en üst yönlendirici organı Bileşim Komitesi ve Sekreteri’nin seçildiği Bileşim Kongresi’dir.

Şehirlerde ve kırsal alanda parti taban örgütlerinin yönlendirici organı parti taban örgütlerinin sekreterlerinin ve bürolarının seçildiği yıllık genel kurullardır.

MADDE: 13 Yönlendirici organların seçimi

a) Partinin yönlendirici organları ve yönlendirici kadroları gizli oyla seçilir. Seçim işlemi parti işleyiş kurallarına göre yapılır. Sonuçlar söz konusu örgütte başarı sırasına göre açıklanır.

b) Oy pusulasının geçerli sayılması için söz konusu organın toplam üye sayısının %80-%100’ü tarafından oy verilmiş olmalıdır.

c) Çeşitli seçilen organlarda üyelerinin %50’sinin hazır bulunmasıyla toplantı nisabı sağlanmış olur.

d) Parti taban örgütlerinin büroları dışında, her parti organı günlük faaliyetini ileri götürmek için, üyeleri arasından organın genel kurulunda hesap veren sekreteryasını seçer.

MADDE: 14 Organların üye sayısı

Merkez Komitesi ve Merkez Denetim Kurulu’nun üye sayısı, bir önceki Merkez Komitesi ve Merkez Denetim Kurulu’nun önerisinden sonra Kongre tarafından kararlaştırılır.

İlçe komitelerinin üye sayısı bir önceki İlçe Komitesi’nin önerisinden sonra İlçe Kongresi tarafından kararlaştırılır.

Bileşim komitelerinin üye sayısı önceki Bileşim Komitesi’nin önerisinden sonra Bileşim Kongresi tarafından kararlaştırılır.

Parti Taban Örgütü Bürosu’nun üye sayısı Tüzüğün 27 (d) maddesine göre Parti Taban Örgütü’nün Genel Kurulu tarafından belirlenir.

Özel durumlarda Merkez Komitesi ve İlçe Komiteleri her bir organın toplam üye sayısının yüzde beşini aşmayacak şekilde bu iki organ için aday olmamış olan kadroları bu organlara atama hakkına sahiptir.

Atanan üyeler söz konusu organın üyelerinin bütün haklarına sahiptirler.

MADDE: 15 Parti örgütlerinin sorumlulukları

Bütün parti örgütleri partinin siyasi çizgisi, taktiği ve kararları çerçevesinde, çalıştıkları bölge veya alanın sorunlarına cevap aramaktan doğrudan sorumludurlar. Parti örgütleri yönlendirme, kararların ileri götürülmesi ve özel konularda inceleme amacıyla, kadrolarını bilgilendirme ve danışma niteliği olan toplantılara çağırırlar.

MADDE: 16 Yardımcı Bürolar

a) Merkez Komitesi ve İlçe Komitesi çeşitli meseleleri incelemek, üzerinde çalışmak, partinin yönetici organlarının kararlarını pratikte yaşama geçirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla Yardımcı Büroları seçerler. İlçe Komitelerinin Yardımcı Bürolarının Sorumluları Merkez Komitesi’nin ilgili Yardımcı Bürosu’nun ex officio üyeleri olurlar. Milletvekilleri Meclis’teki sorumluluk alanlarına göre, Merkez Komitesi’nin ilgili Yardımcı Bürolarında yer alırlar.

b) Aynı meslekteki kişilerin büroları merkez ve ilçe düzeyinde, o mesleki alanda örgütlü parti örgütünün toplantısında seçilir. Tüm bürolar bağlı bulundukları organlar tarafından belirlenen yetkiler çerçevesinde faaliyet gösterirler ve bu organlara hesap verirler.

V. PARTİNİN ÜST ORGANLARI

MADDE: 17 Kongre

a) Kongre, partinin en üst organıdır. Seçilmiş delegelerin % 60’ının hazır bulunmasıyla toplantı nisabı sağlanmış olur. Olağan kongreye çağrı Merkez Komitesi tarafından her beş yılda bir yapılır. Olağanüstü kongre ise

 1. Merkez Komitesinin kararı ile
 2. Merkez Komitesi üyelerinin üçte birinin istifası ile
 3. parti üyeleri toplamının üçte biri parti taban örgütleri aracılığı ile kongre yapılmasını talep ettiğinde toplanır. Böylesi bir durumda, Merkez Komitesi iki ay içerisinde olağanüstü kongreye çağırmakla yükümlüdür. Eğer M.K. bunu yapmayı ret ederse, olağanüstü kongreyi isteyen örgütler olağanüstü kongrenin toplanmasını ve örgütlenmesini üstlenecek bir örgütleme komitesini oluşturma hakkına sahiptir.

b) Kongrede temsil biçimi ve delegelerin seçimi parti işleyiş kurallarına uygun olarak M. K. tarafından düzenlenir. Kongre delegeleri, parti taban örgütleri tarafından gizli oyla seçilir. Delege adaylığı için, en az üç yıllık kesintisiz parti faaliyeti gerekir. Yeni oluşturulan parti taban örgütlerinde, kongrede temsil için bu ölçüt aranmaz.

Merkez Komitesi ve Merkez Denetim Kurulu üyeleri doğal delegedir.

c) M.K. ve M.D.K. için adaylar parti taban örgütlerinde gizli oyla seçilir. Adaylık için 7 yıllık sürekli ve faal parti yaşamı gereklidir. Seçim işlemi parti işleyiş kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.

M.K. ile M.D.K. üyelerinin, bu organlara tekrardan aday olmaları için, içinde yer aldıkları parti taban örgütleri tarafından yeniden aday gösterilmiş olmaları gerekir.

d) AKEL Kongresi

 1. Merkez Komitesi’nin ve Merkez Denetim Kurulu’nun sunduğu rapor veya tezler üzerinde tartışır ve karar alır. Aynı zamanda, partinin merkezi mali durumu ile ilgili denetlenmiş olan mali rapor hakkında tartışır ve karar alır.
 2. Parti tüzüğünde, programında ve işleyiş kurallarında değişiklikler için yetkili organdır.
 3. Partinin genel siyasi çizgisini ve taktiğini belirler.
 4. Faaliyetleri konusunda kongreye hesap veren parti Merkez Komitesi’ni ve Merkez Denetim Kurulu’nu seçer. Kongre kararları, mutlak çoğunlukla veya ikiden fazla öneri olduğunda nispi çoğunlukla alınır.

e) Kararlar, kongre farklı bir karar almadığı takdirde, açık oylama ile alınır. Kongre çalışmaları parti işleyiş kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.

MADDE: 18 Merkez Komitesi

a) Merkez Komitesi program, tüzük, işleyiş kuralları, kongre kararları, genel siyasi çizgi ve taktikler temelinde, iki kongre arasındaki dönemde partinin faaliyetlerini yönlendirir.

b) Merkez Komitesi Plenumu, M.K. üyelerinin seçilmesinin ardından parti kongresi esnasında toplanır ve üyeleri arasından Genel Sekreteri seçer. Daha sonraki toplantısını en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirir ve üyeleri arasından Politbüro üyelerini ve Politbüro üyeleri arasından da Merkez Komitesi Sekreteryası’nın üyelerini seçer.

Çeşitli organların seçimine dek geçen sürede partinin faaliyetlerinden seçilen Genel Sekreter başkanlığında, Merkez Komitesi’ne seçilmiş olan Kongre Divan üyeleri sorumludur.

c) M.K. Plenumu her dört ayda bir olağan olarak toplanır. Politbüro gerekli gördüğünde veya üyelerinin üçte biri yazılı olarak talepte bulunduğunda olağanüstü olarak toplanır.

d) Merkez Komitesi ciddi durumlarda, M.K. üyelerinin, M.D.K. üyelerinin ve ilçe örgütleri temsilcilerinin katıldığı, Tüm Kıbrıs Konferansı’nın toplanması çağrısında bulunur. İlçe örgütlerinin temsili, parti işleyiş kurallarına ve kongre standartlarına göre olur. Olağanüstü durumlarda tüm seçilmiş organlarıyla, yani İlçe komiteleri, Koordinasyon Komiteleri, Bileşim Komiteleri, Parti Taban Örgütü sekreterleri ve büroları ile temsil edilirler.

MADDE: 19 M.K. Politbürosu

a) Merkez Komitesi’nin iki Plenumu arasında partinin faaliyetini Politbüro yönlendirir. Partiyi ilgilendiren tüm konularla ilgilenir. Faaliyeti hakkında Merkez Komitesi’ni bilgilendirir ve her olağan Plenumda hesap verir. Politbüro’nun üye sayısı Merkez Komitesi tarafından belirlenir ve M.K.’nin üye sayısının beşte birini aşmaz.

b) Politbüro en geç her 15 günde bir olağan olarak toplanır, M.K. Sekretaryası gerekli gördüğünde ya da Politbüro üyelerinin üçte biri bunu yazılı olarak istediğinde olağanüstü olarak toplanır.

c) Politbüro yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer parti ve örgütlerle, hükümetle ve diğer organizasyonlarla ilişkilerde partiyi temsil eder.

MADDE: 20 M.K. Sekreteryası

Merkez Komitesi Sekretaryası Merkez Komitesi’nin ve Politbüro’nun kararlarının yürütülmesi ve günlük meseleler ile ilgilenir. Üyeleri Politbüro’dan gelmelidir ve üye sayısı MK tarafından belirlenir.

MADDE: 21 Merkez Denetim Kurulu

a) Merkez Denetim Kurulu Kongre tarafından seçilir ve Kongre’ye hesap verir.

b) Merkez Denetim Kurulu’nun üye sayısı, görev süresini tamamlayan Merkez Denetim Kurulu’nun önerisinin ardından, Kongre tarafından kararlaştırılır. M.D.K. üyeliğine aday olup M.D.K. üyeliğine seçilmeyenler aldıkları oylar temelinde M.D.K. yedek üyeleri listesini oluştururlar ve M.D.K. üyeliğinin boşalması durumunda yedek üyeler listesinde birinci sırada olan bu boşalan yer boş olduğu sürece o yeri doldurur.

c) Merkez Denetim Kurulu

 1. Kongre’nin ve parti Merkez Komitesi’nin kararlarının uygulanmasını ve çeşitli alanlarda partinin politikasının ve taktiğinin yaşama geçirilmesini denetler.
 2. Partinin mali durumunu denetler.
 3. Parti programının, tüzüğünün ve işleyiş kurallarının ihlali durumunda sorumlulukları saptar.
 4. Partinin merkezî ve diğer organları tarafından çeşitli konularının zamanında ele alınmasını izler.
 5. Parti örgütleri ve organları tarafından kararlaştırılan disiplin yaptırımlarıyla ilgili kararlara itirazları inceler.
 6. Faaliyeti hakkında yılda en az bir kez Politbüro’yu, Merkez Komitesi’ni ve –M.K. aracılığıyla– partiyi bilgilendirir. Parti Kongresine faaliyet raporunu sunar.
 7. K. ve M.D.K.’nın ortak toplantılarında biçimlendirilmek ve sonuçta Kongre tarafından kararlaştırılmak üzere, işleyiş biçimi hakkında kurallar önerir.
 8. D.K. kararları sadece Kongre tarafından değiştirilir.
 9. D.K. üyeleri M.K. dışında partinin diğer danışma ya da seçilmiş organlarında yer alabilirler.
 10. D.K. üyeleri M.K. toplantılarına katılırlar. Tartışmaya katılma hakları vardır, oy kullanma hakları yoktur. M.D.K. Başkanı oy kullanma hakkı olmaksızın Politbüro toplantılarına da katılır.

 

VI. AKEL İLÇE ÖRGÜTLERİ

MADDE: 22 İlçe Konferansı

a) İlçe Örgütü’nün en yüksek organı İlçe Konferansı’dır ve iki Konferans arasındaki sürede de İlçe Komitesi’dir.

b) İlçe Örgütü’nün Olağan Konferansı için çağrı, her 4 yılda bir İlçe Komitesi tarafından yapılır. Olağanüstü Konferans ise:

 1. Parti Merkez Komitesi karar verdiğinde,
 2. K. ile anlaşarak İlçe Komitesi karar verdiğinde,
 3. İlçe Komitesi üyelerinin 1/3’ü istifa ettiğinde,
 4. İlçe’deki parti üyelerinin 1/3’ü parti örgütleri aracılığıyla bunu istediklerinde

toplanır. Böylesi bir durumda İlçe Komitesi iki ay içerisinde Olağanüstü Konferansı toplama ile yükümlüdür. İlçe Konferansı için nisap, seçilmiş delegelerin en azından %60’ının katılımıyla sağlanır.

c) İlçe Konferansı İlçe Komitesi’nin raporu ve partinin ilçe kasası ile ilgili olan denetlenmiş mali rapor üzerinde tartışır ve karar verir. Ayrıca parti İlçe Örgütü’nün sorunları üzerine tartışır ve İlçe Komitesi’ni seçer.

d) İlçe Konferansı’nda temsil biçimi, delegelerin ve İlçe Komitesi üyeliğine aday olanların seçimi için parti işleyiş kurallarında öngörülenler uygulanır. Delegelerin en az 3 yıl sürekli ve aktif olarak parti faaliyetinde bulunmuş olmaları gerekir. İlçe Komitesi üyeliğine aday olacaklar için bu süre en az 5 yıldır.

Yeni kurulmuş parti taban örgütleri, parti faaliyetinde bulunma süresi koşulu olmaksızın Konferans’ta temsil edilirler.

e) Konferans kararları 17. Madde’nin (5. paragrafının) içeriğine uygun olarak alınırlar. Konferans çalışmaları parti işleyiş kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.

MADDE: 23 İlçe Komitesi

a) İlçe Komitesi (İ.K.) Kongre’nin, İlçe Konferansı’nın ve partinin üst yönlendirici organlarının kararları temelinde partinin ilçe örgütünün faaliyetini yönlendirir.

b) İ.K. Plenumu olağan toplantısını üç ayda bir gerçekleştirir. Olağanüstü toplantısını da İ.K. Sekreteryası gerekli gördüğünde, parti M.K. Politbürosu istediğinde ya da İ.K. üyelerinin 1/3’ü bunu yazılı olarak istediğinde gerçekleştirir.

MADDE: 24 İ.K. Sekreteri, Örgütlenme Sekreteri ve Sekretaryası

a) İ.K. seçilmesinin ardından en geç 7 gün içerisinde toplanır ve üyeleri arasından İ.K. Sekreteri’ni, Örgütlenme Sekreteri’ni ve Sekreteryası’nı seçer. Sekreterya üyelerinin sayısı İ.K. tarafından belirlenir. İ.K. Sekreteri ve Sekreteryası’nın seçimine kadar geçen sürede parti örgütünün faaliyetlerinden İ.K.’ya seçilmiş olan Konferans Başkanlık Divanı üyeleri sorumludur.

b) İ.K. Sekreteryası partinin üst yönlendirici organlarının aldıkları kararların yürütülmesi ve ilçe örgütünün günlük meseleleri ile ilgilenir.

VII. ALT ÖRGÜTLER

MADDE: 25 Kent ve Kırsal Alan Koordinasyon Komiteleri

a) İ.K. koordinasyon amacıyla Kent ve Kırsal Alan Koordinasyon Komitelerini oluşturur ve bunların üye sayısını, sekreteryasını ve koordinatörünü belirler.

b) Kent ve Kırsal Alan Koordinasyon Komitelerinde Parti Taban Örgütlerinin ve/veya Bileşim Komitelerinin sekreterleri ve/veya her ilçenin koşullarına göre İ.K. tarafından belirlenen müfettişler yer alır.

c) İlçe Komiteleri örgütsel ve diğer konuların tartışılması için koordinasyon komitelerinin tematik toplantılarını organize ederler.

MADDE: 26 Bileşim Komiteleri

a) İlçe Komitesi’nin sorumluluğu ve yönlendirmesiyle, bir bölgenin, semtin, mahallenin, köyün parti taban örgütlerinin veya bazı benzer meslek gruplarının bir araya getirilip yönlendirilmesi için Bileşim Komiteleri oluşturulur.

b) Bileşim örgütlerinin yönlendirilmesi için Bileşim Komiteleri seçilir. Bileşim Komitelerinin seçimi ilgili parti taban örgütlerinin iki yılda bir toplanan Genel Kurulu tarafından yapılır ve Bileşim Komiteleri bu Genel Kurul’a hesap verirler. Bileşim Komitelerinin üye sayısı Bileşimin Genel Kurulu tarafından kararlaştırılır. Bileşim Komitesi üyeliğine aday olacakların en az 2 yıl devamlı olarak parti faaliyetinde bulunmuş olmaları gerekir.

 

c) Bileşim Komitesi üyeleri arasından Bileşim Komitesi Sekreteryası’nı seçer. Sekretarya’nın üye sayısı Bileşim Komitesi tarafından belirlenir.

VIII. PARTİ TABAN ÖRGÜTÜ

MADDE: 27 P.T.Ö.’nün oluşturulması

a) İkamet veya iş yerlerinde oluşturulan Parti Taban Örgütleri (P.T.Ö.) partinin temelidir. Özel durumlarda aynı meslek gurubundan olanların yer aldığı mesleki P.T.Ö.’ler de oluşturulur.

b) P.T.Ö.’nün oluşturulması için kararı Bileşim Komitesi verir. Bu karar hemen bir üst organ tarafından onaylanır. Özel durumlarda, P.T.Ö.’nün oluşturulması için kararı Politbüro verir.

c) P.T.Ö., üç veya daha fazla üyeden oluşur. Üye sayısının üçten az olduğu durumlarda karar vermesi istenen parti organizasyonu ile bağlantılı olurlar. Üye sayısı ve koşullar gerektirdiği takdirde birden fazla P.T.Ö. oluşturulur.

d) Üye sayısı 10’dan az olan her P.T.Ö., P.T.Ö. Sekreteri tarafından yönlendirilir. Üye sayısı 10’dan fazla olan her P.T.Ö., P.T.Ö. Bürosu tarafından yönlendirilir. Üye sayısı 11’den 20’ye kadar olan P.T.Ö.’nün P.T.Ö. Bürosu 3 üyeden oluşur. Üye sayısı 21’den 30’ye kadar olan P.T.Ö.’nün P.T.Ö. Bürosu azami 5 üyeden, üye sayısı 31’den 40’ye kadar olan P.T.Ö.’nün P.T.Ö. Bürosu azami 7 üyeden, üye sayısı 41 veya daha fazla P.T.Ö.’nün P.T.Ö. Bürosu azami 9 üyeden oluşur (bu sayı Sekreteri de içermektedir).

e) Sekreter ve Büro üyeleri P.T.Ö. Plenumu’nda seçilir ve bu Plenum’a hesap verirler. Görev süreleri bir yıldır. En az iki yıl devamlı olarak parti faaliyetinde bulunmuş olmaları gerekir. Partinin yeni üyelerinden oluşan yeni P.T.Ö.’lerde yukarıdaki sınırlama uygulanmaz.

MADDE: 28 P.T.Ö.’nün işleyişi

a) P.T.Ö. faaliyet alanında öncü yönlendirici güçtür. Ayrıca P.T.Ö.,

 1. Partinin kararlarının biçimlenmesinde aktif olarak katkıda bulunur. Siyasal ve örgütsel görevlerinin yanı sıra, bulunduğu alanın sorunlarıyla ilgilenir. Aydınlatıcı faaliyetlerde bulunur, partinin kararlarını elle tutulur bir şekilde yayar ve öne çıkarır.
 2. Siyasi ve diğer faaliyetlerde, çalışanların mesleki ve diğer örgütlerde örgütlenmeleri çabasında, partinin ve kitlesel örgütlerin görevlerinin ve hedeflerinin yaşama geçirilmesi için çalışanların harekete geçmesinde aktif olarak yer alır.
 3. Çalışma yerlerindeki, mesleki ve diğer örgütlerdeki faaliyetlerin koordinasyonu için, sorumlu organlar gerekli gördüğü takdirde toplanan parti gurubu olarak faaliyet gösterir.

b) P.T.Ö. olağan toplantılarını ayda bir gerçekleştirir. P.T.Ö. Bürosu ya da -Büro olmayan yerlerde- P.T.Ö. Sekreteri gerekli gördüğü takdirde, hemen bir üst organizma istediği takdirde ya da üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği ile olağanüstü toplantısını yapar.

ΙΧ. PARTİ DİSİPLİNİNE UYMA

MADDE: 29 Tüzüğün ve İşleyiş Kurallarının İhlal Edilmesi

AKEL’in örgütlerinin ve üyelerinin temel yükümlülüğü partinin birlik ve bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesidir. Partinin birliğini ve disiplinini bozma, parti içerisinde guruplar ve fraksiyonlar yaratma, parti tüzüğünün ve parti işleyiş kurallarının herhangi bir maddesini bilinçli olarak ihlal etme durumunda disiplin yaptırımlarına tabi olurlar.

MADDE: 30 Yaptırım uygulama hakkı

a) Bütün parti organizasyonlarının yaptırım uygulama hakkı vardır. Dikkat çekme ya da ikaz ile dikkat çekme başka onay olmaksızın P.T.Ö. tarafından uygulanabilir. Parti üyesinin yetkilerinin alınması kararı, üyenin yer aldığı organizasyon tarafından alınır ve hemen bir üst organizasyon tarafından onaylanır. Geçici ya da süresiz olarak uzaklaştırma veya kaydının silinmesi kararı İ.K. tarafından onaylanır. Söz konusu kişinin İ.K. veya M.K. veya M.D.K. üyesi olması durumunda, bu duruma denk düşen İ.K. ya da M.K.’nin onayı gerekir. M.K. ve İ.K. kendi üyeleri olmayan parti üyelerinin yanlış hareketlerini/suçlarını ele alma ve yapılan yanlış hareketin/suçun ciddi görülmesi durumunda ceza verme hakkına sahiptirler.

b) Bir organın üyelerine ceza verilmesi durumunda, cezayı veren organa göre partinin ilgili üyeleri de bilgilendirilir. M.K. bazı özel durumlarda tüm Kıbrıs çapında partinin tümünü bilgilendirerek farklı hareket etme hakkına sahiptir.

MADDE: 31 Üyelere disiplin yaptırımları

a) Partinin kararlarına karşı koyan, parti disiplinini ve parti etiğini ihlal eden, parti örgütü veya kadrolarının saygınlığına zarar veren veya partiye zarar veren faaliyetlerde bulunan veya gerekçesiz ve sistematik bir biçimde partinin faaliyetlerine katılmayan veya partiye yükümlülüklerini yerine getirmeyen parti üyesi yaptığı yanlış harekete/suçua göre aşağıdaki yaptırımlara tabi olur:

 • Dikkat çekme ya da ikaz ile dikkat çekme
 • Yetkilerinin alınması
 • Geçici ya da süresiz olarak uzaklaştırma
 • Kaydının silinmesi.

b) Disiplin yaptırımı ve bu yaptırımın uygulanmasının nedenleri hakkında, söz konusu üyenin içinde yer aldığı P.T.Ö. bilgilendirilir.

c) Kaydının silinmesi ya da partiden ayrılması durumunda üye kimliği geri verilir. Partiden uzaklaştırılan üyeler, uzaklaştırma süresi boyunca da partinin kararlarına uymalıdırlar.

d) Parti üyeliği vasfıyla uyuşmayan hareket ve davranışları olan kişilerin, partisel ya da kişisel tavırları parti etiğinin ilkeleriyle ve gerekleriyle uyuşmayan kişilerin partiden kaydı silinir. Her cezalandırmadaki hedef, partinin ve her üyesinin devrimci ahlakının, birlik ve disiplinin güçlendirilmesidir. Herhangi bir ceza için karar, en büyük dikkat ve yoldaşlık anlayışı ile alınır. Üye, tüzüğün 5. Maddesinin b.) paragrafında öngörüldüğü gibi, parti örgütleri ve organları veya halka açık diyalog içerisinde dile getirdiği kişisel görüşlerinden dolayı cezalandırılmaz.

Άρθρο 32 Πειθαρχικές Κυρώσεις σε Σώματα

a) Parti organları için aşağıdaki yaptırımlar uygulanabilir:

 • parti içerisinde tekdir
 • kamuoyu nazarında tekdir
 • organın yönlendiricilerinin ya da organın tümünün yetkilerinin alınması ve geçici olarak yerlerine başkalarının geçmesi.

b) Söz konusu yanlış hareket/suç eğer bütün parti örgütü tarafından yapıldıysa, bu durumda ceza bu örgütün dağıtılmasına ya da yeniden örgütlenmesine kadar varabilir. Bir İlçe Örgütü’nün dağıtılması ya da dağıtılıp yeniden örgütlenmesi hakkına M.K. sahiptir. Bir bileşim örgütünün dağıtılması ya da dağıtılıp yeniden örgütlenmesi hakkına İlçe Komitesi sahiptir. Bir P.T.Ö.’nün dağıtılması ya da dağıtılıp yeniden örgütlenmesi hakkına hemen bir üst parti organizasyonu sahiptir. Bu durumda İ.K.’nin onayı gereklidir.

MADDE: 33 Disiplin yaptırımlarının duyurulması

a) Disiplin yaptırımlarını parti bütününe ya da kamuoyuna duyurma hakkına sadece M.K. ve İlçe Komiteleri sahiptir.

b) Aleyhlerine ifade edilen suçlamalar hakkında önceden bilgilendirilmeksizin hiçbir parti organına ya da üyesine ceza verilmez. Söz konusu organ ya da üye, ilgili yetkili organda meselesini konuşma ve sunma hakkına sahiptir.

MADDE: 34 Disiplin yaptırımlarına itiraz

Bir parti organına ya da üyesine verilen her disiplin cezasına –bir ay içerisinde– karşı çıkıp, M.K. ve M.D.K’ya kadar üst organlara itiraz başvurusu yapılabilir. Bu itirazı ele alacak olan parti üst organı iki ayı geçmeyen bir süre içerisinde bunu incelemelidir. Yetkilerinin alınması, uzaklaştırma ya da kaydının silinmesi ile cezalandırılan M.K. veya M.D.K. üyeleri, başka siyasal yapı ya da partiye girmedikleri takdirde, partinin Kongresinde itiraz başvurularını yapma hakkına sahiptir.

MADDE: 35 Üyenin yeniden kaydının yapılması ve yaptırımların yeniden incelenmesi

Partinin eski bir üyesinin yeniden kaydolmak için yaptığı başvuru P.T.Ö. tarafından değerlendirilerek karar alınır. Hemen bir üst organın onayı gereklidir. Disiplin yaptırımlarının yeniden incelenmesi, bu yaptırımların konulmasından bir yıl sonra, bu yaptırımlar hakkında karar almış olan organlar ya da daha üst organlar tarafından gerçekleştirilir.

Χ. AKEL’İN MALİ İŞLERİ

MADDE: 36 Mali kaynaklar

Partinin mali kaynakları şunlardır:

a) üye aidatları En düşük aidat miktarı ve ödeme biçimi M.K. tarafından belirlenir

b) çeşitli katkılar, yardımlar veya bağışlar

c) yayın satımı

d) etkinlikler

e) kamu görevlerine seçilen parti üyelerinin maaşları.

MADDE: 37 Mali işlerin yönetimi

a) Partinin mali işlerinden merkezi düzeyde Merkez Komitesi sorumludur. Mali durumu M.K. Sekreteryası yönetir ve Politbüro ile Merkez Komitesi’ni bilgilendirir. M.K. kontrol edilmiş mali durum bilançosunu kongreye sunar ve bu, mali durum bilançosunun tartışılması sırasında delegelere verilir.

b) İlçe düzeyinde partinin mali işlerinden İlçe Komitesi sorumludur. İlçenin mali işlerini yöneten İlçe Komitesi Sekreteryası İlçe Komitesi’ni bilgilendirir. İlçe Komitesi kontrol edilmiş mali durum bilançosunu parti örgütünün İlçe Konferansı’na sunar ve bu, mali durum bilançosunun tartışılması sırasında delegelere verilir.

c) M.K. ve İlçe Komiteleri partinin mali durumu hakkında Parti Taban Örgütlerini her yıl bilgilendirir.

XI. KAMU GÖREVLERİNE SEÇİLENLER

MADDE: 38 Yükümlülükler

a) Partinin seçim listesi ile kamu görevlerine seçilen ya da partinin önerisiyle kamu organlarında ve kurullarında yer alan parti üyeleri, emekçilerin ve genel olarak memleketin çıkarlarına hizmet etmek için, görevlerini yerine getirirken partinin politikası ve kararları temelinde inisiyatifler geliştirirler.

b) Parti üyeleri kamu görevlerini üstlenmeleriyle maddi bir kazanç sağlamazlar, maddi bir yük altına da girmezler.

c) Bulundukları makamın tasarrufu partinin emrine amadedir.

MADDE: 39 Meclis Gurubu’nun oluşturulması

a) Partinin aday listesinden milletvekili seçilen kişiler, parti politikasını Meclis’e götüren Meclis Gurubu’nu oluştururlar. Diğer kamu görevlerine (Belediyeler vb.) seçilen parti üyeleri için de benzer taktik izlenir.

b) Meclis Gurubu’nun Başkanı Meclis Gurubu’nu üyelerinin görüşleri alındıktan sonra M.K. tarafından seçilen Meclis Gurubu Sözcüsü’dür.

XII. SON KURALLAR

MADDE: 40 Kadroların özellikleri

Parti kadroları emekçilerin ve genel olarak memleketin iyiliği için yaptıkları aktif çalışmaları ve yetenekleriyle, partinin ideallerine ve hedeflerine inanç ve bağlılıklarıyla öne çıkarlar. Tavırlarıyla, menfaat düşkünü olmamalarıyla, ahlaki özellikleriyle ve diğer erdemleriyle iyi örnek olurlar.

Parti kadroları tercihlerini kişisel dostlukları ya da aile bağları nedeniyle belirlemezler ve kariyerist eğilimlere karşı mücadele ederler. Değerlendirmelerinde dürüst ve objektif olmak zorundadırlar.

MADDE: 41 Tüzük boşlukları

AKEL tüzüğü ya da işleyiş kurallarında kapsanmayan her hangi bir mesele hakkında, Merkez Komitesi partinin genel ilkeleri temelinde karar verir.

MADDE: 42 AKEL’in amblemi

AKEL’in amblemi

MADDE: 43 AKEL Marşı

1941 yılında şair Tefkros Anthias tarafından yazılmıştır.

 

AKEL Tüzüğü partinin 1946 Nisan ayında gerçekleştirdiği Kıbrıs Konferansı’nda onaylandı. Daha sonra 10. Kongre’de (1962 Mart), Kıbrıs Konferansı’nda (1968 Ocak), 15. Kongre’de (1982 Mayıs), 16. Kongre’de (1986 Kasım), 17. Kongre’de (1990 Ekim), 18. Kongre’de (1995 Kasım), 21. Kongre’de (2010 Kasım) ve 22. Kongre’de (2015 Haziran) tüzükte değişiklikler yapıldı.